برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1432 100 1

hippocratic

/ˌhɪpəˈkrætɪk/ /ˌhɪpəˈkrætɪk/

معنی: بقراطی، وابسته به طب بقراط

واژه hippocratic در جمله های نمونه

1. Even those Hippocratic treatises which inveigh against Presocratic dogmatism are themselves just as dogmatic where their own pet theories are concerned.
[ترجمه ترگمان]حتی those Hippocratic که در مقابل Presocratic Presocratic (Presocratic dogmatism)وجود دارد، خود به همان اندازه dogmatic هستند که نظریه‌های حیوانات خانگی خود را در آن مورد توجه قرار می‌دهند
[ترجمه گوگل]حتی آن دسته از رساله های قبیله ای که بر ضد دگماتیسم دائمی غلبه می کنند، خودشان به همان اندازه دغدغه هایی هستند که نظریه های حیوان خانگی خود را مورد توجه قرار می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All in keeping with the Hippocratic oath: first, do no harm.
[ترجمه ترگمان]همه با سوگند Hippocratic سوگند یاد می‌کنند: اول، هیچ ضرری ندارد
[ترجمه گوگل]همه با سوگندهای قبیله نشین: اول، هیچ آسیبی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Hippocratic oath was not written by Hippocrates.
[ترجمه ترگمان]بقراط قول داده بود که این عهد جدید بقراط نخورده باشد
[ترجمه گوگل]سوگند به قبیله برپاکرات نوشته نشده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Was Pythagoras the real a ...

مترادف hippocratic

بقراطی (صفت)
hippocratic
وابسته به طب بقراط (صفت)
hippocratic

معنی عبارات مرتبط با hippocratic به فارسی

سوگند بقراطی (سوگند دانشجویان پزشکی)، سوگند دانشجویان پزشکی

معنی کلمه hippocratic به انگلیسی

hippocratic
• of or pertaining to hippocrates (ancient greek physician)
hippocratic oath
• physician's oath, pledge made by those about to begin medical practice which is based on the ideals and moral principles put forth by hippocrates
• the hippocratic oath is a solemn promise made by newly qualified doctors, saying that they will follow the standards set by their profession and try to save life.

hippocratic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hippocratic
کلمه : hippocratic
املای فارسی : هیپپکرتیک
اشتباه تایپی : اهححخزقشفهز
عکس hippocratic : در گوگل

آیا معنی hippocratic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )