برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1424 100 1

hippocrates

/ˈhɪpəˌkrets/ /ˈhɪpəˌkrets/

بقراط (حکیم یونانی - لقب او : پدر پزشکی the father of medicine)

بررسی کلمه hippocrates

اسم ( noun )
مشتقات: Hippocratic (adj.)
• : تعریف: a Greek physician (460?-377? B.C.).

واژه hippocrates در جمله های نمونه

1. Some early doctors, notably Hippocrates, thought that diet was important.
[ترجمه ترگمان]برخی پزشکان اولیه، به ویژه بقراط، عقیده داشتند که رژیم غذایی مهم است
[ترجمه گوگل]بعضی از پزشکان اولیه، به ویژه Hippocrates، فکر کردند که رژیم غذایی مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some early doctors, notably Hippocrates, thought that diet and hygiene were important.
[ترجمه ترگمان]برخی پزشکان اولیه، به ویژه بقراط، معتقد بودند که رژیم غذایی و بهداشت مهم هستند
[ترجمه گوگل]بعضی از پزشکان اولیه، به ویژه Hippocrates، فکر کردند که رژیم غذایی و بهداشت مهم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hippocrates: Because of an excess of black bile and a deficiency of choleric humour.
[ترجمه ترگمان]بقراط: به خاطر وجود bile سیاه و کمبود of
[ترجمه گوگل]بسکتبال: به علت اضافه شدن صفراوی سیاه و کمبود طحال طحال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hippocrates, Pilany, Varro, Marcellus and Empiricus the leading physicians of their day all used raw milk in their treatment of diseases.
...

معنی کلمه hippocrates به انگلیسی

hippocrates
• greek physician (c.460-c.377 bc), father of modern medicine

hippocrates را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hippocrates
کلمه : hippocrates
املای فارسی : هیپپکرتس
اشتباه تایپی : اهححخزقشفثس
عکس hippocrates : در گوگل

آیا معنی hippocrates مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )