برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

heterogeneity


معنی: عدم تجانس
معانی دیگر: جوربجوری، ناجوری

واژه heterogeneity در جمله های نمونه

1. the homogeneity of the japanese people contrasts with the heterogeneity of canadians
همگنی مردم ژاپن با ناهمگنی مردم کانادا مغایر است.

2. The heterogeneity and uneven development of China's economy are rather advantageous in the war of resistance.
[ترجمه ترگمان]عدم تجانس و توسعه نامتعادل اقتصاد چین در جنگ مقاومت سودمند است
[ترجمه گوگل]ناهمگونی و توسعه نابرابر اقتصاد چین در جنگ مقاومت بسیار سودمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Archaeological studies of the tombs have shown the heterogeneity of religious practices in the region.
[ترجمه ترگمان]مطالعات باستان‌شناسی در این مقبره‌ها، ناهمگونی شیوه‌های مذهبی در منطقه را نشان داده‌اند
[ترجمه گوگل]مطالعات باستان شناسی مقبره نشان دهنده ناهمگونی شیوه های مذهبی در منطقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The null hypothesis of no heterogeneity can not be rejected in any of the variants of the model.
[ترجمه ترگمان]فرضیه صفر عدم تجانس را نمی توان در هر یک از انواع مدل رد کرد
[ترجمه گوگل]فرضیه صفر هیچ یک از ناهمگونی را نمی توان در هر یک از انواع مدل رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف heterogeneity

عدم تجانس (اسم)
incongruity , discontinuity , dissimilarity , heterogeneity

معنی heterogeneity در دیکشنری تخصصی

[نساجی] نا همگنی - نا یکنواختی محلول
[ریاضیات] ناهمگنی
[آمار] ناهمگنی
[ریاضیات] ناهمگنی خطا ها

معنی کلمه heterogeneity به انگلیسی

heterogeneity
• quality of being made up of parts which are different from each other; incongruousness

heterogeneity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین نجم
نا همگونی
s88
ناهمگنی
الهام قدوسی
عدم سازگاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی heterogeneity

کلمه : heterogeneity
املای فارسی : هترگنیتی
اشتباه تایپی : اثفثقخلثدثهفغ
عکس heterogeneity : در گوگل

آیا معنی heterogeneity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )