برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1396 100 1

herself

/hərˈself/ /hɜːˈself/

معنی: خودش، خودش را، خود ان زن
معانی دیگر: برای تاکید و تشدید، به عنوان ضمیر بازتابی، (ایرلند) او، شخص خودش، حال معمولی خودش، (مونث - ضمیر سوم شخص مفرد) خودش:، خودش انزن

بررسی کلمه herself

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: referring to the reflexive action of a female human or animal.

- She groomed herself carefully.
[ترجمه ترگمان] با احتیاط خودش را جمع و جور کرد
[ترجمه گوگل] او خود را با دقت پرورش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the identical female one.

- She herself did the deed.
[ترجمه ترگمان] خودش هم این کار را کرد
[ترجمه گوگل] او خودش این کار را انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: her normal, healthy, sane state or condition.

- She is not herself today.
[ترجمه ترگمان] او امروز خودش نیست
[ترجمه گوگل] او امروز خودش نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه herself در جمله های نمونه

1. herself will have her tea now
او اکنون چای خود را خواهد خورد.

2. aghdas showed herself to be dishonest
اقدس نشان داد که امانتدار نیست.

3. julie bought herself a dress
جولی برای خودش پیراهنی خرید.

4. lilly showed herself briefly at the party
لیلی برای زمان کوتاهی در مهمانی ظاهر شد.

5. pari treated herself to a new car
پری برای خودش یک ماشین نو خرید.

6. she acquitted herself well in the meeting
در جلسه به نحو احسن رفتار کرد.

7. she cut herself
(او) خودش را برید.

8. she eased herself into the chair
او با آرامش در صندلی قرار گرفت.

9. she educated herself through correspondence courses
از طریق درس‌های مکاتبه‌ای خودآموزی کرده است.

10. she excused herself and left the meeting
او با عرض معذرت جلسه را ترک کرد.

11. she feigned herself to be sick
او خود را به مریضی زد.

12. she gives herself for money
آن زن خود را در مقابل پول می‌فروشد.

13. she got herself into a mess ...

مترادف herself

خودش (ضمير)
she , he , himself , herself , itself
خودش را (ضمير)
herself
خود ان زن (ضمير)
herself

معنی کلمه herself به انگلیسی

herself
• her own person; on her own person; to her own person; by her own person; from her own person
• you use herself as the object of a verb or preposition to refer to the same woman, girl, or female animal that is mentioned as the subject of the clause, or as a previous object in the clause.
• you also use herself to emphasize the female subject or object of a clause, and to make it clear who you are referring to.
• if a girl or woman does something herself, she does it without any help or interference from anyone else.
by herself
• she is all alone; without help from anyone
she herself
• she in fact, she alone
she is not herself
• she is not acting normally, she is not like she usually is

herself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سما ن
خودش (زن)
tinabailari
I'm going to tell her a few facts about herself
می خواهم حقایقی را به او درباره ی خودش بگویم🛎

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی herself
کلمه : herself
املای فارسی : هرسلف
اشتباه تایپی : اثقسثمب
عکس herself : در گوگل

آیا معنی herself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )