برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
hell - bent - on

hell bent on

hell bent on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
hell bent on something یعنی برای انجام کاری مصم شدن بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی
محمود
خود را به آب و آتش زدن برای انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hell bent on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )