برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

heirloom

/ˈerˌluːm/ /ˈeəluːm/

معنی: ترکه
معانی دیگر: (به ویژه جواهر و مبل و غیره) چیزی که چند نسل دست به دست گشته است، دارایی منقول که همراه با ملک به وارث تعلق می گیرد، دارایی منقولی که بارک رسیده باشد

بررسی کلمه heirloom

اسم ( noun )
• : تعریف: an object passed down to successive generations of a family.

واژه heirloom در جمله های نمونه

1. this handwritten koran is our family heirloom
این قرآن خطی یادگار خانوادگی ما است.

2. The brooch is a family heirloom which came down to her from her great - grandmother .
[ترجمه ترگمان]سنجاق‌سینه یک ارثیه خانوادگی است که از مادر بزرگش به او رسیده بود
[ترجمه گوگل]این بروش یک مجسمه خانوادگی است که از مادربزرگ بزرگش به او رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This ring is a family heirloom.
[ترجمه ترگمان] این حلقه یه ارثیه خانوادگیه
[ترجمه گوگل]این حلقه یک مجسمه خانوادگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This heirloom has been handed for several generations.
[ترجمه ترگمان]این میراث به چندین نسل تحویل داده شده‌است
[ترجمه گوگل]این نسکافه چندین نسل به دست آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. That clock is a family heirloom.
[ترجمه ترگمان]آن ساعت یک یادگاری خانوادگی است
[ترجمه گوگل]این ساعت یک مجسمه خانوادگی است
...

مترادف heirloom

ترکه (اسم)
switch , branch , rod , offshoot , wand , bequest , twig , sprig , heirloom , spray , bough , wattle , scion

معنی کلمه heirloom به انگلیسی

heirloom
• family possession handed down from generation to generation
• an heirloom is an object that has belonged to a family for a very long time.

heirloom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

م.مهدی معتمدتبار
وسیله ای یادگاری از پیشینیان
حسین حیدری
ارثیه
بهروز مددی
یادگار خانوادگی
زهره
ارثیه خانوادگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی heirloom

کلمه : heirloom
املای فارسی : هیرلوم
اشتباه تایپی : اثهقمخخئ
عکس heirloom : در گوگل

آیا معنی heirloom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )