برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

have someone pegged

have someone pegged را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
کسی را با شخصیت یا ویژگی خاصی قلمداد/فرض/ حساب/تصور کردن، خلق و خو، ویژگی کسی را شناختن ,
۱-To distinctly regard one as being a certain type of person.
۲-to understand completely the way someone is or who they are
۳-have someone sized up
۴- read someone
۵- know what makes someone tick
۶- be wise to someone
۷-be onto someone
I had you pegged as a coward, but I'm impressed with how you stood up to that criminal.
Everyone's got me pegged as a loser, but I'll show them

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have someone pegged مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )