برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1389 100 1

have a memory like a sieve


حافظه ی ضعیف داشتن

واژه have a memory like a sieve در جمله های نمونه

1. "Post-it notes stuck everywhere suggest you have a memory like a sieve," she says.
[ترجمه ترگمان]او می‌گوید: \" نوشته شده در همه جا نشان می‌دهد که شما خاطره‌ای مانند غربال کردن دارید \"
[ترجمه گوگل]او می گوید: 'پس از آن یادداشت های گیر کرده در همه جا نشان می دهد که شما یک حافظه مانند غربال،' می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How could you forget our date? You do have a memory like a sieve!
[ترجمه ترگمان]چطور تونستی قرارمون رو فراموش کنی؟ تو خاطره‌ای مثل غربال داری!
[ترجمه گوگل]چگونه می توان تاریخ را فراموش کرد؟ شما یک حافظه مانند یک غربال می گیرید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You do have a memory like a sieve!
[ترجمه ترگمان]تو خاطره‌ای مثل غربال داری!
[ترجمه گوگل]شما یک حافظه مانند یک غربال می گیرید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have a memory like a sieve, so I have to note down everything I heard.
[ترجمه ترگمان]من یه خاطره مثل غربال دارم پس باید ...

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
فراموشکار بودن
نگار
مغز اندازه جلبک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی have a memory like a sieve
کلمه : have a memory like a sieve
املای فارسی : هو ا مموری لیک سیو
اشتباه تایپی : اشرث ش ئثئخقغ مهنث ش سهثرث
عکس have a memory like a sieve : در گوگل

آیا معنی have a memory like a sieve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )