برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1408 100 1

harmless

/ˈhɑːrmləs/ /ˈhɑːmləs/

معنی: بی ضرر
معانی دیگر: (نادر) آسیب ندیده، صحیح و سالم، بی زیان، بی آزار، بی گزند، بی آسیب

بررسی کلمه harmless

صفت ( adjective )
مشتقات: harmlessly (adv.), harmlessness (n.)
• : تعریف: lacking the power or intention to cause harm.
مترادف: innocent, innocuous
متضاد: cruel, dangerous, deadly, destructive, harmful, lethal, noxious, poisonous, toxic, virulent
مشابه: benign, blameless, gentle, inoffensive, mild

- This sort of snake may look scary, but it's harmless.
[ترجمه امین] این نوع مار شاید ترسناک به نظر برسد،اما بی‌آزار است.
|
[ترجمه ترگمان] این مار ممکنه ترسناک به نظر برسه، اما بی خطره
[ترجمه گوگل] این نوع مار ممکن است ترسناک باشد اما بی ضرر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They thought it would be a harmless practical joke, but several people were injured.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها فکر می‌کردند که این یک شوخی بی‌ضرر است، اما چندین نفر زخمی شدند
[ترجمه گوگل] آنها فکر کردند که این یک شوخی عملی بی ضرر است، اما چندین نفر زخمی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه harmless در جمله های نمونه

1. harmless bacteria
ترکیزه‌های بی‌زیان

2. children playing harmless tricks on one another
بچه‌هایی که به همدیگر کلک‌های شوخی آمیز می‌زنند

3. The boys' games started as harmless fun but ended in tragedy.
[ترجمه ترگمان]این بازی‌ها به عنوان یک سرگرمی بی‌ضرر آغاز شدند، اما در تراژدی به پایان رسیدند
[ترجمه گوگل]بازی های پسران به عنوان سرگرمی بی ضرر شروع شد، اما به فاجعه پایان یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her brother's a bit simple, but he's quite harmless.
[ترجمه ترگمان]برادرش کمی ساده است، اما کاملا بی‌آزار است
[ترجمه گوگل]برادرش کمی ساده است، اما او کاملا بی ضرر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Those who think this is a harmless recreational drug should wise up.
[ترجمه ترگمان]کسانی که فکر می‌کنند این یک داروی سرگرمی بی‌ضرر است باید عاقل باشد
[ترجمه گوگل]کسانی که فکر می کنند این داروهای تفریحی بی ضرر هستند، باید عاقلانه باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف harmless

بی ضرر (صفت)
innocent , harmless , innocuous , inoffensive

معنی کلمه harmless به انگلیسی

harmless
• innocuous, inoffensive, not harmful; uninjured, unharmed
• something that is harmless is safe to use, touch, or be near.
• a harmless action is unlikely to annoy or worry people.
was rendered harmless
• lost its value, became obsolete, lost its vitality

harmless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

☺😊
Dont have danger thing
Mohamad daichi
بی ازار یا بی اسیب
پوریا ف
بی خطر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی harmless
کلمه : harmless
املای فارسی : هرملس
اشتباه تایپی : اشقئمثسس
عکس harmless : در گوگل

آیا معنی harmless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )