برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1360 100 1

hardiness

/ˈhɑːrdɪnəs/ /ˈhɑːdɪnəs/

دلیری، شهامت، دلداری، شجاعت (رجوع شود به: hardy)، طاقت، بنیه

بررسی کلمه hardiness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition or quality of being hardy; strength; endurance.
متضاد: frailty
مشابه: strength, tenacity

(2) تعریف: courage or resolution.
متضاد: cowardice, timidity
مشابه: grit, mettle, strength

واژه hardiness در جمله های نمونه

1. The people here are known for their hardiness and courage.
[ترجمه ترگمان]مردم در اینجا به خاطر hardiness و courage شناخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]مردم اینجا به خاطر مقاومت و شجاعتشان شناخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Meanwhile fellow travellers can only admire the hardiness of the last great explorer, now 8
[ترجمه ترگمان]در این میان مسافران دیگر تنها می‌توانند با کد آخرین کاشف بزرگ آن را تحسین کنند
[ترجمه گوگل]در همین حال مسافران هم می توانند به سختی از آخرین اکسپلورر فوق العاده، در حال حاضر 8 را تحسین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The cold hardiness of spring wheat would be decreased.
[ترجمه ترگمان]مقاومت سرد گندم بهاره کاهش خواهد یافت
[ترجمه گوگل]سختی سرد گندم بهاره کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusion After the spraying ABA, the cold hardiness of citrus has been increased.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری بعد از اسپری کردن اسپری، نوع سرد مرکبات افزایش یافت
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری پس از اسپ ...

معنی کلمه hardiness به انگلیسی

hardiness
• boldness, daring; audacity; ability to survive or endure unfavorable conditions; robustness

hardiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
مقاومت، پایداری، سختی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hardiness
کلمه : hardiness
املای فارسی : هردینس
اشتباه تایپی : اشقیهدثسس
عکس hardiness : در گوگل

آیا معنی hardiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )