برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1436 100 1

hapless

/ˈhæpləs/ /ˈhæplɪs/

معنی: بی چاره
معانی دیگر: نگون بخت، بدبخت، فلک زده، بینوا

بررسی کلمه hapless

صفت ( adjective )
مشتقات: haplessly (adv.), haplessness (n.)
• : تعریف: not favored by chance; unlucky; unfortunate.
مترادف: jinxed, luckless, unfortunate, unlucky
متضاد: lucky
مشابه: cursed, ill-fated, poor, star-crossed, unhappy

- He was a hapless fellow whose schemes never seemed to work out.
[ترجمه ترگمان] او یک مرد بیچاره بود که هیچ وقت به نظر نمی‌رسید که این نقشه عملی باشد
[ترجمه گوگل] او یک مرد بی رحم بود که برنامه هایش هرگز به نظر نمی رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hapless در جمله های نمونه

1. a hapless mother with four orphaned children
مادر سیه روزگار با چهار طفل یتیم

2. This hapless creature had never experienced a moment of pleasure.
[ترجمه ترگمان]این موجود بیچاره هرگز یک لحظه لذت را تجربه نکرده بود
[ترجمه گوگل]این موجود بی دست و پا هیچ لحظه ای از لذت را تجربه نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hapless passengers were stranded at the airport for three days.
[ترجمه ترگمان]این مسافران نگون‌بخت به مدت سه روز در فرودگاه به گل مانده بودند
[ترجمه گوگل]مسافران بی رحمانه در سه روز در فرودگاه بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many children are hapless victims of this war.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کودکان قربانیان نگون‌بخت این جنگ هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کودکان قربانیان بی رحمانه این جنگ هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. All of them were hapless victims of this hurricane.
[ترجمه ترگمان]همه آن‌ها قربانیان بیچاره این طوفان بودند
...

مترادف hapless

بی چاره (صفت)
forlorn , poor , shiftless , destitute , desperate , hapless , helpless , incurable , wretched

معنی کلمه hapless به انگلیسی

hapless
• unfortunate, unlucky, ill-fated
• a hapless person is unlucky; a literary word.

hapless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
دَرمانده
😊
نا اميد
یوسف صابری
مستمند
بی نوا
Figure
ill-starred, ill-fated, unlucky and, usually unhappy, deserving of pity luckless, unfortunate, lacking good fortune
یوسف صابری
پریشان روزگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hapless
کلمه : hapless
املای فارسی : هپلس
اشتباه تایپی : اشحمثسس
عکس hapless : در گوگل

آیا معنی hapless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )