برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

hand in hand


1- دست در دست، 2- هماهنگ، متوافق، متحد، همراه، دست دردست یکدیگر، دست بدست

واژه hand in hand در جمله های نمونه

1. Gossiping and lying go hand in hand.
[ترجمه ترگمان]دراز کشیدن و دراز کشیدن در دست
[ترجمه گوگل]شایعات و دروغ گفتن دست در دست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Virtue and courtesy go hand in hand.
[ترجمه ترگمان]فضیلت و ادب دست به دست هم می‌دهند
[ترجمه گوگل]فضیلت و حسن نیت ارائه می دهد دست در دست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As you start your married life together hand in hand, may all the things you're hoping for turn out the way you've planned.
[ترجمه ترگمان]همان طور که زندگی زناشویی خود را با یکدیگر شروع می‌کنید، ممکن است همه چیزهایی را که می‌خواهید از آن خارج کنید
[ترجمه گوگل]همانطور که زندگیتان را با دستان خود شروع می کنید، ممکن است همه چیزهایی را که امیدوار هستید از راه برنامه ریزی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For us, research and teaching go hand in hand.
[ترجمه ترگمان]برای ما تحقیق و تدریس دست به دست هم داده می‌شود
[ترجمه گوگل]برای ما تحقیق و تدریس دست به دست می شود
...

معنی کلمه hand in hand به انگلیسی

hand in hand
• while holding hands, while clutching one another's hand; in close association
go hand in hand
• walk together with hands clasped; go well together, complement each other

hand in hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
ارتباط مستقیم با هم داشتن
محمد
زیست شناسی : ارتباط مستقیم داشتن
کاربر آبادیس
ارتباط مستقیم (با هم) داشتن
محدثه فرومدی
دست در دست، دست به دست، دوشادوش، شانه به شانه، پا به پا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hand in hand
کلمه : hand in hand
املای فارسی : هند این
اشتباه تایپی : اشدی هد اشدی
عکس hand in hand : در گوگل

آیا معنی hand in hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )