برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

haberdashery

/ˈhæbərˌdæʃəri/ /ˌhæbəˈdæʃəri/

معنی: مغازه ملبوس مردانه، خرازی فروشی
معانی دیگر: مغازه ی پوشاک فروشی

بررسی کلمه haberdashery

اسم ( noun )
حالات: haberdasheries
(1) تعریف: a shop that sells men's clothing and furnishings.

(2) تعریف: the goods sold in such a shop.

واژه haberdashery در جمله های نمونه

1. What did one purchase at a haberdashery?
[ترجمه ترگمان]از مغازه خرازی فروشی چه خرید؟
[ترجمه گوگل]یک مغازه دار چی خریدی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. More than anything, Jasper demanded comfort in haberdashery.
[ترجمه ترگمان]جا سپر بیشتر از همه چیز را در لباس‌های مردانه از دست داده بود
[ترجمه گوگل]بیش از هر چیز، جاسپر خواستار راحتی در مغازه داران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The haberdashery counter could have been a useful enough base for his operations.
[ترجمه ترگمان]قسمت خرازی فروشی می‌توانست به اندازه کافی برای عملیات خودش مفید باشد
[ترجمه گوگل]شمارنده مغازه ملبس می تواند یک پایگاه کافی برای عملیات خود باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A. He got his haberdashery at Charvet's, but his suits, his shoes and his hats in London.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: او در فروشگاه لوازم خرازی فروشی دارد، اما کت و شلوارش، کفش‌هایش و کلاه‌های او در لندن
[ترجمه گوگل]A او مغازه دار خود را در Charvet، اما لباس ...

مترادف haberdashery

مغازه ملبوس مردانه (اسم)
haberdashery
خرازی فروشی (اسم)
haberdashery

معنی کلمه haberdashery به انگلیسی

haberdashery
• store which sells men's clothing and accessories
• haberdashery is buttons, zips, thread, and other small things that you need for sewing.
• in the united states, haberdashery is men's clothing sold in a shop.

haberdashery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کورد
در رمان لبه تیغ سامرست موام خرده ریزه ها معنی شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی haberdashery

کلمه : haberdashery
املای فارسی : هبردشری
اشتباه تایپی : اشذثقیشساثقغ
عکس haberdashery : در گوگل

آیا معنی haberdashery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )