برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1434 100 1

Honesty

/ˈɑːnəsti/ /ˈɒnɪsti/

معنی: درستی، امانت، صداقت، جلال، قدوسیت، درستکاری، دیانت، راستکاری، قابلیت امین
معانی دیگر: دست و دل پاکی، پاکدستی، راستگویی، بی شیله پیلگی، رکی، (در اصل) شرف، شرافت، آبرو، والایی، فربودی، بابکی، ارمندی، استوانی، (قدیمی) نجابت، پرهیزکاری، عفت، عصمت، پاکدامنی

بررسی کلمه Honesty

اسم ( noun )
(1) تعریف: the fact or condition of being honest; integrity; truthfulness.
مترادف: candor, integrity, probity, sincerity, straightforwardness, truthfulness, veracity
متضاد: corruption, dishonesty, falsehood, lying, pretense, trickery
مشابه: decency, frankness, honor, rectitude, uprightness

(2) تعریف: lack of deceit.
مترادف: artlessness, candor, directness, frankness, ingenuousness, sincerity, straightforwardness
متضاد: dishonesty, double-dealing, duplicity, guile
مشابه: plain dealing, square shooting

واژه Honesty در جمله های نمونه

1. honesty is the best policy
بهترین روش درستکاری است.

2. her honesty increased her political stature
صداقت او ارج سیاسی او را افزایش داد.

3. her honesty is beyond question
در امانت او شکی نیست.

4. his honesty is not arguable
در امانت او بحثی نیست.

5. his honesty shines through
درستکاری از او می‌بارد.

6. simple honesty
امانت محض

7. every time his honesty was questioned he weaseled and changed the subject
هر بار که صداقت او زیر سئوال می‌رفت او حرف چند پهلو بکار می‌برد و موضوع را عوض می‌کرد

8. nobody doubted his honesty
هیچ کس در درستی او تردید نداشت.

9. to impugn one's honesty
صداقت کسی را زیر سئوال بردن

10. he spoke glibly about honesty
او با چرب زبانی از صداقت حرف می‌زد.

11. i believe in his honesty
من به صداقت او اطمینان دارم.

12. i believe in the honesty of his word
من به صداقت حرف‌های او ایمان دارم.

13. new evidence impeaches his honesty
...

مترادف Honesty

درستی (اسم)
integrity , accuracy , precision , exactitude , correctness , validity , truth , validation , justice , correctitude , honesty , trueness , rectitude , legitimacy
امانت (اسم)
integrity , safekeeping , trust , trusteeship , fideism , honesty
صداقت (اسم)
loyalty , veracity , truth , fidelity , honesty , trueness
جلال (اسم)
worthiness , glory , kudos , honesty , refulgence
قدوسیت (اسم)
spiritualty , honesty , halidome , holiness , sainthood , saintship
درستکاری (اسم)
honesty , rectitude
دیانت (اسم)
honesty
راستکاری (اسم)
honesty
قابلیت امین (اسم)
honesty

معنی عبارات مرتبط با Honesty به فارسی

عین مصلحت در راستی و درستی است، راستی و درستی بهترین رویه

معنی کلمه Honesty به انگلیسی

honesty
• truthfulness, sincerity, integrity, frankness, candor; quality of being honest; chastity; (botany) european plant that has fragrant purple or white flowers and flat silvery seed pods
• honesty is the quality of being honest.
prove his honesty
• show that he is honest, present evidence of his honesty
reflect on a person's honesty
• have doubts about one's honesty, suspect that one is not being truthful

Honesty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عطا
درستکاری
sama
حرفهای مثبت
الهه
صداقت
Matin
درست کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی honesty
کلمه : honesty
املای فارسی : هنستی
اشتباه تایپی : اخدثسفغ
عکس honesty : در گوگل

آیا معنی Honesty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )