برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1423 100 1

Have a sweet tooth

/hæv ə swit tuθ/ /hæv ə swiːt tuːθ/

واژه Have a sweet tooth در جمله های نمونه

1. Yeah, I have a sweet tooth.
[ترجمه ترگمان] آره، من یه دندون شیرین دارم
[ترجمه گوگل]بله، من یک دندان شیرین دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you have a sweet tooth, it is much better to make them part of a meal.
[ترجمه ترگمان]اگر دندان شیرینی دارید، بهتر است آن‌ها را بخشی از غذا بسازید
[ترجمه گوگل]اگر دندان شیرین دارید، بهتر است آنها را بخشی از غذا بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Danny's always had a sweet tooth.
[ترجمه ترگمان]دنی همیشه یه دندون شیرین داشت
[ترجمه گوگل]دنی همیشه یک دندان شیرین داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you have a sweet tooth?
[ترجمه ترگمان]تو دندون شیرینی داری؟
[ترجمه گوگل]دندان شیرین داری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I hav ...

معنی کلمه Have a sweet tooth به انگلیسی

have a sweet tooth
• love sweet foods and confections

Have a sweet tooth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سفیر شهر کرد
شیرینی خور بودن
دکتر علی ناجی
اهل شیرینی خوردن بودن
مهدیه نادعلی
Someone who loves sweet things
W
معنی : شیرینی خور بودن
Sheyda
لذت بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Have a sweet tooth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )