برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1460 100 1

Happiness

/ˈhæpinəs/ /ˈhæpɪnəs/

معنی: شادی، طالع، سعادت، خرسندی، خوش وقتی، خوش بختی، سعد کوفی
معانی دیگر: خوشحالی، خوشی، خوشنودی

بررسی کلمه Happiness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or condition of being happy.
مترادف: gladness
متضاد: dolor, heartache, sadness, unhappiness
مشابه: bliss, cheer, contentment, delight, felicity, joy, pleasure, satisfaction

(2) تعریف: pleasure or contentment.
مترادف: contentment, gladness, pleasure
متضاد: discontent, displeasure, unhappiness
مشابه: bliss, cheer, delight, elation, enjoyment, felicity, joy, satisfaction

واژه Happiness در جمله های نمونه

1. happiness heightened the ruddiness of her cheeks
خوشحالی سرخی گونه‌های او را بیشتر کرد.

2. consummate happiness
خوشبختی (شادی) در حد کمال

3. my happiness depends on the happiness of my children
خوشی من بستگی به خوشی فرزندانم دارد.

4. sorrow counterpoising happiness
غمی که شادی را خنثی می‌کند

5. a smile marking happiness
لبخندی به نشانه‌ی خوشحالی

6. his cup of happiness was brimful
جام سعادتش لبریز بود.

7. in pursuit of happiness
در جستجوی خوشبختی

8. money doesn't bring happiness
پول خوشحالی نمی‌آورد.

9. the feel of happiness
احساس خوشی

10. the search for happiness
جستجوی خوشبختی

11. to will another's happiness
خواستار خوشی دیگری شدن

12. an exterior appearance of happiness
ظاهری حاکی از شادی

13. he was satiated with happiness
خوشی زیر دلش زد.

...

مترادف Happiness

شادی (اسم)
airiness , happiness , rejoicing , jubilation , gaiety , glee , mirth , caper , curvet , exultation , gala , pleasance , joyance
طالع (اسم)
happiness , luck , fortune , luckiness , lucky star
سعادت (اسم)
happiness , welfare , felicity , bliss , weal , luck , paradise
خرسندی (اسم)
satisfaction , contentment , happiness , joy , joyfulness , gladness
خوش وقتی (اسم)
happiness , pleasure , enjoyment , gladness , jollity
خوش بختی (اسم)
happiness , felicity , luck , fortune , well-being
سعد کوفی (اسم)
happiness , luck , sedge

معنی عبارات مرتبط با Happiness به فارسی

معنی کلمه Happiness به انگلیسی

happiness
• joy, gladness
happiness incarnate
• embodiment of happiness, happiness in human form
gleamed with happiness
• was very happy
moments of happiness
• time when one feels happy
much happiness
• much joy, a great deal of happiness
road to happiness
• the way to be happy, the path to joy

Happiness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
Demand for the happiness of otheris the greatest happiness
خواستار سعادت ديگران بودن، بزرگ ترين خوشبختي ها است
خورشيدوند
Happiness in the depths of heart is pleasure for me
خوشبختی در اعماق قلب برای من لذت بخش است
خورشيدوند
خوشبختي happiness
And you'll always be the reason I woke up for every morning
و تو همیشه دليله بیدار شدني هر صبحم خواهی ماند.
The reason for the life of happiness is love
دلیل زندگی شادی، عشق است
mohammad
خوشبختی
خورشيدوند
شادي خوشبختي مترادف با bliss سعادت
Happiness means a charming life with Enishtein
The intelligence genius of mathematics and physics and aesthetics beauty star
شادی به معنای یک زندگی جذاب با انيشتين است
نابغه هوش و نبوغ ریاضیات و فیزیک و نجوم ستاره زيبايي
خورشيدوند
شادكامي خوشنودی شادي
to healthy at the peak of happiness
به سلامتي در اوج شادي
Neshat
خوشبختي
tinabailari
خوشحالی ، خوشبختی
they are trying to find true happiness 🍥
آن ها تلاش می کنند خوشبختی واقعی را پیدا کنند
یوسف صابری
سعادت
elmira
شادکامی ،سعادت،خوشحالی ، خوشی ، شادی ، خوشنودی ، خرسندی،خوشبختی
فرشتهِ عشق
Cheers and happiness
God willing, we will have a drink together
مرجان
Happiness and life It is my right in the world to make a rational decision

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی happiness
کلمه : happiness
املای فارسی : هپپینس
اشتباه تایپی : اشححهدثسس
عکس happiness : در گوگل

آیا معنی Happiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران