برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1426 100 1

Hanukkah

بررسی کلمه Hanukkah

اسم ( noun )
• : تعریف: an eight-day festival beginning on the twenty-fifth day of Kislev in which, by lighting the menorah each night, Jews celebrate the victory of the Maccabees over the Syrians, the rededication of the temple at Jerusalem, and the miracle of the lamp.

واژه Hanukkah در جمله های نمونه

1. Hanukkah is an eight-day Jewish holiday in December.
[ترجمه ترگمان]Hanukkah یک تعطیلی ۸ روزه یهودیان در ماه دسامبر است
[ترجمه گوگل]هانوکا یک تعطیلات هشت روزه یهودی در ماه دسامبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Illuminate both your heart and your home. Happy Hanukkah.
[ترجمه ترگمان]قلب هر دو قلب شما و خانه شما را پر می‌کند هانوکا \"مبارک\" - - - - - - -
[ترجمه گوگل]هر دو دل و خانه تان را روشن کنید مبارک هانوکا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Still hanging on to your Christmas cash or Hanukkah gelt? Well, here's something for sale: 10-day trips to the International Space Station.
[ترجمه ترگمان]هنوز به پول نقد کریسمس یا Hanukkah gelt آویزان شده؟ خوب، این چیزی برای فروش است: سفره‌ای ۱۰ روزه به ایستگاه فضایی بین‌المللی
[ترجمه گوگل]هنوز هم به پول نقد کریسمس خود و یا Hanukkah حلق آویز؟ خوب، در اینجا چیزی برای فروش است: سفر 10 روزه به ایستگاه فضایی بین المللی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hanukkah is an eight-day holiday which begins on the 25th day of Kislev, the ninth month of the Hebrew calendar.
...

معنی کلمه Hanukkah به انگلیسی

hanukkah
• chanukkah, festival of lights, jewish festival which lasts for eight days and commemorates the victory of the maccabees over antiochus epiphanes and the rededication of the temple
hanukkah candle
• candle which is lit during the jewish holiday of hanukkah
hanukkah candlestick
• candle for a hanukkah menorah; hanukkah menorah
hanukkah gift
• gift given in honor of the jewish festival of hanukkah

Hanukkah را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیده زهرا برقعی
حنوکا، عید اخلاص یهودیان
جشن یهودیان
🐾 مهدی صباغ
جشن ویژه یهودیان، که 8 روز در ماه های دسامبر یا نوامبر برگزار شده و تعطیل می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hanukkah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )