h vector

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] بردار H ؛ بردار « اچ» برداری که میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی را نشان می دهد . در فضای آزاد، این بردار بر بردار E در جهت انتشار عمود است.

معنی یا پیشنهاد شما