gyrase

پیشنهاد کاربران

ژیراز Gyrase یک نوع از توپوایزومراز است برای از بین بردن سوپرکویل های دی ان ای در مراحل اولیه شروع همانندسازی موثر است.
ژیراز - مربوط به زیست شناسی و دی ان ا است

بپرس