growth monitoring

تخصصی

[بهداشت] پایش رشد

پیشنهاد کاربران

growth monitoring ( تغذیه )
واژه مصوب: پایش رشد
تعریف: روشی برای برآورد رشد مناسب کودکان که درعین حال تأثیر تغذیه و بیماری ها را نشان می دهد

بپرس