grounds for

پیشنهاد کاربران

چیزی ریشه ی چیزی دیگر بودن ، چیزی دلیل خوبی برای انجام کاری یا گفتن چیزی یا اعتقاد به چیزی بودن
مثال:
Mental cruelty can be grounds for divorce
آزار روحی و ذهنی می تواند ریشه جدایی و طلاق باشد

There are strong grounds for believing his statement
دلایل محکمی برای باور کردن حرف های او وجود دارد
دلایل خوب و قانع کننده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما