ground up

پیشنهاد کاربران

آسیاب شده - رنده شده
از ابتدا ، از پایه ، از اول
از آغاز/ از ابتدا
چرخ کردن گوشت نیز
ابتدایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما