grist to the mill

پیشنهاد کاربران

مناسب و درخور چیزی بودن،
به درد چیزی خوردن،
کارآمد بودن برای موردی بخصوص،
کارمایه ی چیزی را فراهم آوردن.

This discovery provides good grist to the mill
”این اکتشاف کارمایه ی خوبی [برای موضوع] فراهم می آورد. “
۱ - منبع / اطلاعات/ مطالب/ مسائل ارزشمند، کارآمد، سودمند و کاربردی که می شود در موقعیت های مناسب از آنها بهره برد
۲ - دستمایه ؟
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما