greengage

/ˈɡriːnɡeɪdʒ//ˈɡriːnɡeɪdʒ/

معنی: گوجه
معانی دیگر: (گیاه شناسی) آلوی گرین گیج (که درشت بوده و پوست و گوشت سبز مایل به طلایی دارد)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a type of plum characterized by its gold-green skin and flesh and its sweet taste.

جمله های نمونه

1. Greengage wine was produced by half-fermentation with greengage as essentials.
[ترجمه گوگل]شراب Greengage با نیمه تخمیر با Greengage به عنوان ضروری تولید شد
[ترجمه ترگمان]شراب Greengage با تخمیر نصف و با greengage به عنوان امری ضروری تولید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finally compounds the greengage tonic wine, in the liquor includes 0. 15% amino acid and Vitamin C, nutrition ingredient and so on polysaccharide.
[ترجمه گوگل]در نهایت شراب مقوی سبز را ترکیب می کند، در مشروب حاوی 0 15٪ اسید آمینه و ویتامین C، مواد مغذی و غیره پلی ساکارید است
[ترجمه ترگمان]در نهایت، نوشیدن شراب داروی نیروبخش، در الکل شامل ۰ ۱۵ % آمینو اسید و ویتامین C، مواد غذایی و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Using greengage as the raw material, the juice yield could improve 12% by the enzymatic hydrolysis technology.
[ترجمه گوگل]با استفاده از گیاه سبز به عنوان ماده خام، عملکرد آبمیوه می تواند با فناوری هیدرولیز آنزیمی 12 درصد بهبود یابد
[ترجمه ترگمان]با استفاده از greengage به عنوان ماده خام، تولید آب میوه می تواند ۱۲ درصد با فن آوری هیدرولیز آنزیمی بهبود یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Perilla greengage jam is made according to the principle of food process.
[ترجمه گوگل]مربای پریلا گرنگیج بر اساس اصل فرآیند غذا درست می شود
[ترجمه ترگمان]Perilla greengage با توجه به اصل فرآیند غذا ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Fire Ruo greengage wine, ice cold green bean soup.
[ترجمه گوگل]شراب فایر رو، سوپ لوبیا سبز سرد یخی
[ترجمه ترگمان]، \"آتش Fire\" شراب \"greengage\"، سوپ لوبیا سبز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The nutritive values of greengage, the current status of its development, the existing problem and the solution are all discussed in the paper.
[ترجمه گوگل]ارزش غذایی گیاه سبز، وضعیت فعلی توسعه آن، مشکل موجود و راه حل همه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه ترگمان]ارزش های غذایی of، وضعیت فعلی توسعه آن، مشکل موجود و راه حل همگی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Perilla greengage jam is made according to the principle of food process. The main raw material is perilla and greengage.
[ترجمه گوگل]مربای پریلا گرنگیج بر اساس اصل فرآیند غذا درست می شود ماده اولیه اصلی پریلا و سبزه است
[ترجمه ترگمان]Perilla greengage با توجه به اصل فرآیند غذا ساخته شده است مواد خام اصلی perilla و greengage است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Greengage :Let's be in love.
[ترجمه گوگل]گرینگیج: بیا عاشق باشیم
[ترجمه ترگمان]بیا عاشق هم باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Greengage had high nutritional and medicinal value and preparation of greengage jam seemed to be a good way for the development of greengage resource.
[ترجمه گوگل]گرینگیج از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار بود و تهیه مربای سبزی راه خوبی برای توسعه منابع سبزی به نظر می رسید
[ترجمه ترگمان]Greengage دارای ارزش غذایی بالا و ارزش دارویی بالایی داشت و آماده سازی مربای greengage راه خوبی برای توسعه منابع greengage بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It indicated that 2-Butenedioic acid and furfural might be related to antibacterial activity of greengage juice among major efficacy components.
[ترجمه گوگل]این نشان داد که اسید 2-بوتندیوئیک و فورفورال ممکن است با فعالیت ضد باکتریایی آب سبزه در میان اجزای اصلی اثربخشی مرتبط باشند
[ترجمه ترگمان]همچنین نشان داد که ۲ - butenedioic اسید و furfural ممکن است به فعالیت ضدباکتریایی در بین اجزای اثربخشی اصلی مرتبط باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The zymohydrolysis debitterizing effect is increased, and the original savour of the greengage is kept, the structure is very simple, and the cleaning and the maintenance are very convenient and easy.
[ترجمه گوگل]اثر تلخ زدایی zymohydrolysis افزایش می یابد، و طعم اصلی سبزه حفظ می شود، ساختار بسیار ساده است، و تمیز کردن و نگهداری بسیار راحت و آسان است
[ترجمه ترگمان]اثر zymohydrolysis افزایش می یابد، و مزه اصلی the حفظ می شود، ساختار بسیار ساده است، و تمیز کردن و تعمیر و نگهداری بسیار راحت و آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The path went on through an orchard of peach, pear, plum, greengage, nectarine and other trees, all laden with ripening fruit.
[ترجمه گوگل]مسیر از میان باغی از درختان هلو، گلابی، آلو، سبزه، شلیل و دیگر درختان که همگی مملو از میوه های در حال رسیدن بودند، ادامه یافت
[ترجمه ترگمان]راه از میان باغ میوه، گلابی، آلو، آلو، nectarine، nectarine و دیگر درختان می گذشت که همه پر از میوه رسیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The best formula of the jam was determined by orthogonal test to study the processing technology of greengage jam.
[ترجمه گوگل]بهترین فرمول مربا با استفاده از آزمون متعامد برای بررسی تکنولوژی فرآوری مربای سبزی مشخص شد
[ترجمه ترگمان]بهترین فرمول مربا با تست متعامد برای مطالعه فن آوری پردازش مربا تعیین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گوجه (اسم)
plum, sloe, greengage

انگلیسی به انگلیسی

• kind of plum tree that grows round sweet green fruits; sweet green or greenish-gold plum fruit of this tree
a greengage is a greenish-yellow coloured plum with a sweet taste.

پیشنهاد کاربران

gage گوجه است بعد چطوری greengage میشه آلوچه؟؟
greengage = گوجه سبز
green plum = آلوچه یا آلوی سبز
greengagegreengage
greengage = آلو سبز
greengage
اسامی میوه های مختلف به انگلیسی:
apple = سیب 🍏 🍎
seed ( American ) / pip ( British ) = تخم سیب
pear = گلابی 🍐
banana = موز 🍌
grape = انگور 🍇
watermelon = هندوانه 🍉
...
[مشاهده متن کامل]

melon = خربزه، ملون
cantaloupe = طالبی
honeydew melon = طالبی
❗️لطفا برای مشاهده تفاوت این دو طالبی، عکس های هر کدام را در گوگل سرچ و مشاهده کنید
plum = آلو
greengage = آلو سبز
apricot = زردآلو
peach = هلو 🍑
nectarine = شلیل
cherry = گیلاس 🍒
sour cherry = آلبالو
fig = انجیر
persimmon = خرمالو
mango = انبه 🥭
pineapple = آناناس 🍍
avocado / avocado pear = آووکادو 🥑
strawberry = توت فرنگی 🍓
blueberry = بلوبری
blackberry / bramble ( British ) = توت سیاه
raspberry = تمشک
❗️بعضی جا ها هر دو کلمه رو تمشک معنا کردند. برای مشاهده تفاوت این دو، لطفا هم blackberry و هم raspberry رو در گوگل سرچ کنید و تصاویر هر کدام رو مشاهده کنید
orange = پرتقال
tangerine = نارنگی 🍊
clementine = نارنگی یافا
lemon = لیمو 🍋
lime = لیمو ترش
pomegranate = انار
kiwi / kiwi fruit = کیوی 🥝
quince = به
stone ( British ) / pit ( American ) = هسته میوه

الوچه
درخت 《تری 》
سیب 《 اپل》
آلوچه سبز رنگ
آلو سبز
گوجه سبز

بپرس