granule

/ˈɡrænjəl//ˈɡrænjuːl/

معنی: دانه، گرده، دانه ریز، جودانه
معانی دیگر: دانه ی کوچک، حبه، ریزه، گرانول، دانچه، دانیزه، پکچه، ماشه، ریزدانه، داروسازی دانه، حب و کپسولی که باقند و شکرپوشیده باشد

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a small particle or grain.
مشابه: grain, molecule, particle

جمله های نمونه

1. She was spooning coffee granules into cups.
[ترجمه گوگل]او داشت دانه های قهوه را در فنجان می ریخت
[ترجمه ترگمان]داشت یه دونه های قهوه توی فنجون تقسیم می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ventral interradial area is also covered with granules, if spinelets are present they are usually confined to the distal edge.
[ترجمه گوگل]ناحیه بین شعاعی شکمی نیز با گرانول پوشانده شده است، اگر اسپینلت ها وجود داشته باشند معمولاً به لبه دیستال محدود می شوند
[ترجمه ترگمان]ناحیه شکمی شکمی نیز با گرانول پوشانده شده است، در صورتی که spinelets ها وجود داشته باشند، معمولا به لبه دور محدود می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Both disk and arms are densely covered with granules.
[ترجمه گوگل]هم دیسک و هم بازوها با گرانول های متراکم پوشیده شده اند
[ترجمه ترگمان]هر دو دیسک و دست ها به طور متراکم با گرانول پوشانده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ventral interradial areas are also covered with granules although perhaps not as densely as the dorsal surface.
[ترجمه گوگل]نواحی بین شعاعی شکمی نیز با گرانول‌هایی پوشیده شده‌اند، اگرچه شاید به اندازه سطح پشتی متراکم نباشند
[ترجمه ترگمان]مناطق شکمی شکمی نیز با گرانول پوشانده شده اند، اگرچه شاید به اندازه سطح پشتی متراکم نباشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The stuttering of the tiny granules in the air was like constant bird cries that kept our village awake all night.
[ترجمه گوگل]لکنت دانه های ریز در هوا مانند فریادهای مداوم پرندگان بود که روستای ما را تمام شب بیدار نگه داشت
[ترجمه ترگمان]لکنت داشتن دانه های ریز در هوا مثل بانگ خروس همیشگی بود که تمام شب دهکده ما را بیدار نگه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The scales are armed with low granules and simple spines.
[ترجمه گوگل]فلس ها با دانه های کم و خارهای ساده مسلح می شوند
[ترجمه ترگمان]این مقیاس ها مسلح به دانه های پایین و تیغ های ساده هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Scattered granules are often present on the jaw plates and on parts of the adoral shields.
[ترجمه گوگل]گرانول های پراکنده اغلب روی صفحات فک و قسمت هایی از سپرهای آدورال وجود دارد
[ترجمه ترگمان]دانه های پراکنده اغلب بر روی صفحات فک و بخش هایی از سپر adoral وجود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Conclusion Naotaitong granule may improve anoxemia in rats brain and protect brain tissue.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری گرانول Naotaitong ممکن است آنکسمی را در مغز موش‌ها بهبود بخشد و از بافت مغز محافظت کند
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری Naotaitong granule ممکن است anoxemia را در مغز موش های آزمایشگاهی بهبود بخشد و بافت مغز را حفظ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Non-frost-heave soil such as sand with fine granule content less than 5%, gravel with fine granule content less than 15% and crushed rock can be used to build the anti-freezing layer of subgrade.
[ترجمه گوگل]برای ساخت لایه ضد یخ زیر خاک می توان از خاک های غیر یخ زده مانند ماسه با گرانول ریز کمتر از 5 درصد، شن با درصد دانه های ریز کمتر از 15 درصد و سنگ خرد شده استفاده کرد
[ترجمه ترگمان]خاک Non مانند شن و ماسه با محتوای granule ریز کم تر از ۵ %، خاک با محتوای granule زیبا کم تر از ۱۵ % و سنگ خرد شده را می توان برای ساخت لایه ضد یخ زدایی subgrade مورد استفاده قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. There is one or three metachromatic granule growing out from nothing. Conclusion Changes in germs structure relate to medium in environment.
[ترجمه گوگل]یک یا سه گرانول متاکروماتیک وجود دارد که از هیچ رشد می کند نتیجه گیری تغییرات در ساختار میکروب به محیط در محیط مربوط می شود
[ترجمه ترگمان]یک یا سه metachromatic که از هیچ چیز در حال رشد هستند وجود دارد نتیجه گیری تغییرات در ساختار میکروب ها به محیط در محیط مرتبط هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Granule materials in oocytes were both endogenous and exogenous and the exogenic nutrients were mainly derived from digestive gland.
[ترجمه گوگل]مواد گرانول در تخمک‌ها هم درون‌زا و هم برون‌زا بودند و مواد مغذی برون‌زا عمدتاً از غده گوارشی مشتق می‌شدند
[ترجمه ترگمان]مواد granule در oocytes هردو endogenous و exogenous هستند و مواد مغذی exogenic عمدتا از غده گوارشی مشتق شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Objective: To explore the effects of Baogan Jiedu Granule on pathomorphology of hepatic tissues in acute liver injury mice induced by tripterygium glycosides.
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثرات Baogan Jiedu Granule بر پاتومورفولوژی بافت‌های کبدی در موش‌های آسیب حاد کبدی ناشی از گلیکوزیدهای تری‌تریگیوم
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی اثرات of Jiedu در pathomorphology کبدی در موش های حاد کبد که توسط tripterygium glycosides ایجاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The oral shield is oval to rounded pentagonal with the distal edge fringed by granules or low spinelets.
[ترجمه گوگل]حفاظ دهانی بیضی شکل تا پنج ضلعی گرد است که لبه انتهایی آن توسط دانه‌ها یا ستون فقرات کم حاشیه است
[ترجمه ترگمان]پوشش شفاهی بیضی شکل است که به صورت پنج ضلعی با حاشیه دور fringed شده توسط گرانول یا spinelets کم احاطه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The actin filaments extend into the cytoplasm from this point and form long filaments orientated concentrically around the platelet granules.
[ترجمه گوگل]رشته های اکتین از این نقطه به داخل سیتوپلاسم کشیده می شوند و رشته های بلندی را تشکیل می دهند که به صورت متحدالمرکز در اطراف گرانول های پلاکتی قرار دارند
[ترجمه ترگمان]رشته های اکتین از این نقطه به سیتوپلاسم گسترش می یابند و رشته های بلند را به شکل concentrically در اطراف گرانول های پلاکت شکل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دانه (اسم)
grain, kernel, bait, seed, granulation, bean, piece, granule, berry, pill, birdseed, furuncle, rash, whelk, knurl, currant, semen

گرده (اسم)
granule, disk, disc, pollen, kidney, loin, haunch, feuilleton, hunkers

دانه ریز (اسم)
granule

جودانه (اسم)
granule

تخصصی

[شیمی] دانه
[عمران و معماری] دانه - حبه
[زمین شناسی] شن - ذرات رسوبی با اندازه بین 2 میلی متر تا 4 سانتی متر - - در رسوب شناسی : الف) اصطلاحی که توسط ونت ورث (1922) برای ذره یا قطعه سنگی بزرگتر از یک دانه ماسه خیلی درشت دانه و کوچکتر از ریگ استفاده شد که دارای قطری بین 4-2 میلی متر است (12/1 تا 6/1 اینچ یا 1- تا 2- واحد فی یا اندازه ای بین سر یک چوب کبریت کوچک و یک نخود کوچک) و تقریباً گرد شده است یا به طرق دیگر توسط سایش در مسیر حمل و نقل مدور شده است. اصطلاح ریگ بسیار ریزدانه به عنوان مترادفی برای این واژه استفاده می شود. - - ب) یک دانه کوچک یا ذره ریز، مانند دانه تعدادی از گلاکونیتها گرد شده بیضوی غیرآواری (رسوبی) بدون ساختار داخلی یا سایر سیلیکات های آهن در سازند آهنی. یک پزیدواُاُلیت. Candle ice شمع یخی -
[نساجی] گرانول
[خاک شناسی] دانه
[پلیمر] دانه(Pellet)
[آب و خاک] دانه

انگلیسی به انگلیسی

• small grain, small grain-like formation
a granule is a small round piece of something.

پیشنهاد کاربران

granule ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: ریزدانه
تعریف: هر دانۀ کوچک مانند دانۀ گَرده و سبزدیسه
1. A grainlike particle; a granulation; a minute discret mass
2. A small pill, usually gelatin or sugar coated, containing a drug to be given in a small dose.
3. A colony of the bacterium or fungus causing a disease or simply colonizing the tissues of the patient. In immunocompromised patients, differentiation is difficult.
...
[مشاهده متن کامل]

4. A small particle that can be seen by electron microscopy; contains stored material.

سوال های مرتبط