got through

پیشنهاد کاربران

به اتمام رساندن
از چیزی عبور کردن
مثال:
They've got through the defence and they score.
آنها از خط دفاع عبور کرده و گل می زنند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما