got me stumped

پیشنهاد کاربران

از درک تو عاجزم - قادر به پاسخگویی تو نیستم
درمانده ام کردی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما