gospel

/ˈɡɑːspl̩//ˈɡɒspl̩/

معنی: انجیل، مژده نیکو، بشارت درباره مسیح
معانی دیگر: انجیلی، وابسته به چهار کتاب اول انجیل، عقیده، مرام، آرمان، اعتقاد، وحی منزل، حقیقت، (g بزرگ) چهار کتاب اول انجیل عهد جدید، قطعه ای از هر یک از این چهار کتاب که در مراسم کلیسا قرائت شود، (اغلب g بزرگ) تعالیم و پندهای حضرت عیسی و حواریون، (مسیحیت) رستگاری از راه توکل به عیسی مسیح، تاریخ زندگی و تعالیم عیسی، واقعیت، حقیقت مطلق، بشارت واقعی (gospel truth هم می گویند)، (به ویژه در میان سیاهپوستان ایالات متحده) موسیقی توام با آواز مذهبی، موسیقی گاسپل، یکی از چهارکتابی که تاریخچه زندگی عیسی را شرح داده

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: (often cap.) the teachings of Jesus Christ and his apostles.
مشابه: word

(2) تعریف: (cap.) any of the four accounts of Jesus Christ's life, death, and teachings in the New Testament books of Matthew, Mark, Luke, and John.
مشابه: word

(3) تعریف: (often cap.) a portion of or reading from any of the four Gospels, esp. as used in a Christian religious service.

(4) تعریف: any doctrine, belief, principle, or the like that is held on faith to be inarguably true or of exceptional importance.
مشابه: belief, doctrine

(5) تعریف: a rhythmic and intensely emotional American music, developed from folk music and spirituals, that is written or sung for or as if for a Christian religious service; gospel music.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of, concerning, promoting, or in accord with the gospel.

- the gospel truth
[ترجمه گوگل] حقیقت انجیل
[ترجمه ترگمان] حقیقت انجیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a gospel lesson
[ترجمه گوگل] یک درس انجیل
[ترجمه ترگمان] یک درس انجیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. the gospel of progress
اعتقاد به پیشرفت

2. his words were gospel to his followers
پیروانش کلام او را وحی منزل می دانستند.

3. they swallowed his words as gospel truth
حرف های او را چون وحی منزل قبول می کردند.

4. they were only interested in spreading the gospel of communism
آنها فقط علاقمند بودند که مرام کمونیسم را رواج بدهند.

5. he regards what is printed in newspapers as gospel
او می پندارد که آنچه در روزنامه ها چاپ شده وحی منزل است.

6. Health of body and mind is my gospel.
[ترجمه گوگل]سلامت جسم و روان انجیل من است
[ترجمه ترگمان]سلامت جسم و ذهن انجیل من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Missionaries were sent to preach the Gospel.
[ترجمه گوگل]مبلغانی برای موعظه انجیل فرستاده شدند
[ترجمه ترگمان]سازمان تبلیغ برای وعظ کردن به انجیل فرستاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They continue to preach their gospel of self - reliance .
[ترجمه گوگل]آنها همچنان به موعظه انجیل خود اتکایی خود ادامه می دهند
[ترجمه ترگمان]آن ها به تبلیغ عقاید خود در مورد اعتماد به نفس خود ادامه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. She preached the Christian gospel to the poor and destitute.
[ترجمه گوگل]او انجیل مسیحی را به فقرا و مستمندان موعظه می کرد
[ترجمه ترگمان]او انجیل مسیحیت را برای تهیدستان و تهیدست موعظه می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He traveled the southern states, preaching the gospel .
[ترجمه گوگل]او به ایالت های جنوبی سفر کرد و انجیل را موعظه کرد
[ترجمه ترگمان]او به ایالات جنوبی سفر کرد و انجیل را موعظه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Singers like Franklin and Redding helped gospel music make its mark on popular culture.
[ترجمه گوگل]خوانندگانی مانند فرانکلین و ردینگ به موسیقی انجیل کمک کردند تا نشان خود را در فرهنگ عامه بگذارد
[ترجمه ترگمان]خوانندگان مانند فرانکلین و Redding به موسیقی gospel کمک کردند تا اثر خود را بر فرهنگ عامه بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He preached a gospel of military strength.
[ترجمه گوگل]او انجیل قدرت نظامی را موعظه کرد
[ترجمه ترگمان]او انجیل قدرت نظامی را موعظه می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Don't take everything she says as gospel .
[ترجمه گوگل]هر چه او می گوید را انجیل نگیرید
[ترجمه ترگمان]هر چیزی را که به عنوان انجیل می گوید قبول نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Don't take his word as gospel.
[ترجمه گوگل]کلام او را انجیل نگیرید
[ترجمه ترگمان]حرفش را به عنوان انجیل قبول نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. It's the gospel truth !
[ترجمه قرنی] این حقیقت محض است.
|
[ترجمه گوگل]این حقیقت انجیل است!
[ترجمه ترگمان]این حقیقت انجیل است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

انجیل (اسم)
evangel, gospel

مژده نیکو (اسم)
gospel

بشارت درباره مسیح (اسم)
gospel

انگلیسی به انگلیسی

• any of the four first books of the new testament (matthew, mark, luke and john); excerpt from one of the four gospels
message taught by jesus and his followers; story of the life and teachings of jesus; something considered to be absolutely true and right; rhythmic and emotional musical style which developed among african americans from the southern united states
of or pertaining to the gospel
the gospels are the four books of the bible describing the life and teachings of jesus christ.
a gospel is also a set of ideas that someone believes in very strongly.
if you regard something as gospel or as gospel truth, you believe strongly that it is true.
gospel music is a style of religious music involving strong rhythms and people singing in harmony.

پیشنهاد کاربران

doctrine
teaching
۱. انجیل مقدس
۲. خبر خوش و نیکو و پر فیض
"عهد جدید" که اصطلاحا "انجیل" نیز نامیده میشود، دارای ۲۷ کتاب است؛از انجیل متی تا مکاشفه یوحنا.
we know that many gospels existed at this time and that the Church collectively decided that only these four were worthy of inclusion in the New Testament.
ما می دانیم که انجیل ها زیادی در حال حاضر موجود است و اینکه کلیسا در مجموع تصمیم گرفت که تنها این چهار {انجیل} درخور گنجاندن در کتب عهد جدید را داشت.
...
[مشاهده متن کامل]

افکار، باور، ایده، آرمان
نوید
مژده
بشارت
امید
Gospel music
موزیک مذهبی.
وحی منزل
انجیل معمولا در زبان آلمانی.
Bible : کتاب مقدس ( کلا به هر کتاب مقدس میتونه اشاره داشته باشه )
Biblical : وابسته به کتاب مقدس
بیب لِکُل
Torah : تورات
Gospel : انجیل
Quran : قرآن
انجیل متی
کلمه Gospel به معنای خبر خوش است و فقط از evangel یونانی به gospel انگلیسی ترجمه شده است و به معنای ��خبرخوش�� میباشد
Old English godspel "glad tidings announced by Jesus; one of the four gospels, " literally "good spell, " from god "good" ( see good ( adj. ) ) spel "story, message" ( see spell ( n. 1 ) ) . A translation of Latin bona adnuntiatio, itself a translation of Greek euangelion "reward for bringing good news" ( see evangel ) . The first element of the Old English word originally had a long "o, " but it shifted under mistaken association with God, as if "God - story" ( i. e. the history of Christ ) .
...
[مشاهده متن کامل]

The mistake was very natural, as the resulting sense was much more obviously appropriate than that of 'good tidings' for a word which was chiefly known as the name of a sacred book or of a portion of the liturgy. [OED]
The word passed early from English to continental Germanic languages in forms that clearly indicate the first element had shifted to "God, " such as Old Saxon godspell, Old High German gotspell, Old Norse go�spiall. Used of anything as true as the Gospel from mid - 13c. ; as "any doctrine maintained as of exclusive importance" from 1650s. As an adjective from 1640s. Gospel music is by 1955. Gospel - gossip was Addison's word ( "Spectator, " 1711 ) for "one who is always talking of sermons, texts, etc. "

Exodus 21:12 = Whoever strikes a person mortally shall be put to death
Exodus 21:15 = Whoever strikes father or mother shall be put to death.
Exodus 21:16 = Whoever kidnaps a person, whether that person has been sold or is still held in possession, shall be put to death.
...
[مشاهده متن کامل]

Exodus 21:17 = Whoever curses father or mother shall be put to death
Exodus 22:19 = Whoever lies with an animal shall be put to death.
Leviticus 20:10 = If a man commits adultery with the wife of[a] his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall be put to death.
Leviticus 20:13 = If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination; they shall be put to death; their blood is upon them.
Deuteronomy 13:5 = But those prophets or those who divine by dreams shall be put to death for having spoken treason against the Lord your God
Deuteronomy 22:23 - 24 = If there is a young woman, a virgin already engaged to be married, and a man meets her in the town and lies with her, 24 you shall bring both of them to the gate of that town and stone them to death, the young woman because she did not cry for help in the town and the man because he violated his neighbor’s wife
John 8:7 = When they kept on questioning him, Jesus straightened up and said to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. ”

spread the word/gospel/message
با افراد زیادی در مورد ایده ی خود صحبت کردن

او ( شخص ) مفهوم انجیل را متوجه شد و تشکر میکنم از تمامی دوستان
موسیقی گاسپل: ( به انگلیسی: Gospel music ) نوعی از موسیقی است که باورهای زندگی مذهبی مسیحیان موضوع اصلی آن است.
Bible is the sacred book of the Christians that contains the gospels. Gospel is a word that literally means good news or God Spell. Gospels are believed to be the message of Jesus. . . . The authors of the 4 gospels are called the evangelists.
the gospel preached
( or preach the gospel )
1 ) to tell people about Jesus
( Christian ceremonies, services, prayers and practices )
2 ) to try to persuade people to accept something that you believe in very strongly
...
[مشاهده متن کامل]

E. g. They preach the gospel that inequality is neither right nor inevitable
( To persuade someone to agree with or support you )

حرف s یا س در کلمه Gospel نشانه جمع می باشد. لذا Gos به معنای گوها، گفته ها، نقل ها ، خبر ها و بشارت ها که همان پیام های دینی می باشد. حرف سین در اوستا هم گاهی اوقات نشانه جمع می باشد، با این تفاوت که
...
[مشاهده متن کامل]
بصورت پیشوند استعمال گردیده است. به عنوان مثال : واژه اوستایی " سِپند " به معنای سه پند نیست بلکه به معنای پند ها. واژه پلاندن یا پل دادن و غلتاندن یا غلت دادن بیشتر در زبان کردی مورد استعمال می باشد تا در زبان فارسی. پل دادن نه تنها به معنای غلتاندن بلکه به معنای پیچاندن هم می باشد. بطور مثال یک خبر موسق را میتوان پیچاند و آنرا دروغ جلوه داد و بر عکس.

Gospel از دو سیلاب یا هجا ساخته شده است و میتوان آنرا بصورت زیر تجزیه نمود و به ریشه زبانی این واژه دست یافت : Gos pel
Go یا گَو در زبان انگلیسی به معنای " برو " از مصدر فعل رفتن می باشد و در زبان فارسی بصورت " گو " هم به معنای " بگو " میباشد و هم به معنای " توپ " . Pel یا پل در زبان فارسی به معنای پِلاندن یا غلتیدن. توپ چوگان بازی توسط چوگان بازان سوار کار روی زمین غلتانده میشود و به چوگان سوار کار دیگر پاس داده میشود . در کلمه گَوسپل که عنوان که بصورت مفرد در زبان انگلیسی عنوان انجیل های چهار گانه می باشد، منظور از توپ کلام و پیام می باشد و منظور از غلتاندن، از سینه به سینه نقل کردن یا از نسلی به نسل دیگر منتقل کردن بصورت شفاهی یا کتبی.
...
[مشاهده متن کامل]

بنام خدا
با سلام، انجیل ، با تشکر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٠)

بپرس