going forward

پیشنهاد کاربران

زین پس
پیشرفت کننده. پیش رفتن
در آینده. درآینده ای نزدیک
پیش رو
از این به بعد
بعد از آن
گاهی مترادف going on نیز میشود به معنی چیزی که در جریان، در حال وقوع و رخداد است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما