going forward

پیشنهاد کاربران

1. Going forward, we need to have a real plan.
1. در آینده، باید یک برنامه واقعی [جدی] داشته باشیم.
2. Going forward, what are his plans?
2. از این به بعد، برنامه او چه خواهد بود؟
پیشروی
گاهی مترادف going on نیز میشود به معنی چیزی که در جریان، در حال وقوع و رخداد است.
بعد از آن
از این به بعد
پیش رو
در آینده. درآینده ای نزدیک
پیشرفت کننده. پیش رفتن
زین پس

بپرس