gofundme

پیشنهاد کاربران

پول برای خیریه جمع کردن
خیریه کمک های مردمی
پلتفرمی برای تامین مالی چیزی، بر اساس کمک های اهدایی.
پلتفرم GoFundme به مردم اجازه می دهد برای مجموعه گسترده ای از رویدادها که عموما مقاصد خیرخواهانه دارند پول جمع آوری کنند.

بپرس