gofundme

پیشنهاد کاربران

خیریه کمک های مردمی
پلتفرمی برای تامین مالی چیزی، بر اساس کمک های اهدایی.
پلتفرم GoFundme به مردم اجازه می دهد برای مجموعه گسترده ای از رویدادها که عموما مقاصد خیرخواهانه دارند پول جمع آوری کنند.
پول برای خیریه جمع کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما