go for the collar


(امریکا - بیس بال) بدون hit بودن
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما