go crazy

انگلیسی به انگلیسی

• become insane, go mad, lose one's mind

پیشنهاد کاربران

عصبانی شدن
تِرِکوندن
به وجد آمدن
دیوانه شدن
دیوانه وار شدن
افسرده شدن
دیوانه شدن
به شدت هیجان زده شدن
از شدت هیجان، کنترل خود را از دست دادن
از خود بی خود شدن
به سر ( کسی ) زده

بپرس