glaucoma

/ɡlɔːˈkoʊmə//ɡlɔːˈkəʊmə/

معنی: کوری تدریجی، اب سبز، اب سیاه
معانی دیگر: (پزشکی) آب سبز، آب سیاه، آب آوردن چشم، گلو کوم، طب اب سبز

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: glaucomatous (adj.)
• : تعریف: a progressively disabling disease of the eye marked by increased pressure in and hardening of the eyeball.

جمله های نمونه

1. His eyes are going; he says he has glaucoma.
[ترجمه حمید سانی] داره بیناییش رو ازدست میده، میگه که گلوکوم ( آب سیاه ) گرفته
|
[ترجمه گوگل]چشمانش می رود؛ می گوید که گلوکوم دارد
[ترجمه ترگمان]چشمانش دارند می روند؛ می گوید کوری دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was also undergoing tests for suspected glaucoma.
[ترجمه گوگل]او همچنین تحت آزمایشات مشکوک به گلوکوم بود
[ترجمه ترگمان]او همچنین برای آب سیاه و آب سیاه مورد آزمایش قرار می گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Amongst these are glaucoma and nystagmus.
[ترجمه گوگل]از جمله این موارد می توان به گلوکوم و نیستاگموس اشاره کرد
[ترجمه ترگمان]در میان این ها glaucoma و nystagmus هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For Hazel Rodgers, a 78-year-old glaucoma sufferer who credits marijuana with helping to save her eyesight.
[ترجمه گوگل]برای هیزل راجرز، یک 78 ساله مبتلا به گلوکوم که ماری جوانا را به حفظ بینایی خود اعتبار می دهد
[ترجمه ترگمان]برای Hazel Rodgers، sufferer ۷۸ ساله که به ماری جوانا کمک می کند تا دید خود را حفظ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Methods 11 cases with pupillary block glaucoma diagnosed by ultrasound biomicroscopy were studied which had been suspected as malignant glaucoma at the beginning.
[ترجمه گوگل]Methods 11 مورد با گلوکوم بلوک مردمک تشخیص داده شده توسط بیومیکروسکوپی اولتراسوند مورد مطالعه قرار گرفتند که در ابتدا به عنوان گلوکوم بدخیم مشکوک بودند
[ترجمه ترگمان]روش های ۱۱ موردی با pupillary biomicroscopy glaucoma تشخیص داده شد که در ابتدا به عنوان glaucoma بدخیم مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Glaucoma is a disorder characterized by increased intraocular pressure (IOP) that ultimately damages the optic nerve, leading to visual field loss.
[ترجمه گوگل]گلوکوم یک اختلال است که با افزایش فشار داخل چشم (IOP) مشخص می شود که در نهایت به عصب بینایی آسیب می رساند و منجر به از دست دادن میدان بینایی می شود
[ترجمه ترگمان]Glaucoma یک اختلال است که با افزایش فشار intraocular (IOP)شناخته می شود که در نهایت به عصب بینایی آسیب می رساند و منجر به تلفات میدان دیداری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Method Chronic glaucoma rat models were built and IOP were measured persistently.
[ترجمه گوگل]روش مدل‌های موش گلوکوم مزمن ساخته شد و IOP به طور مداوم اندازه‌گیری شد
[ترجمه ترگمان]روش ¬ های مزمن glaucoma rat ساخته شد و IOP به طور مداوم اندازه گیری شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Commercial SLO and SLP used for glaucoma management incorporate semiautomated morphometry algorithms which make partial correction for ocular magnification (OCT does not).
[ترجمه گوگل]SLO تجاری و SLP مورد استفاده برای مدیریت گلوکوم دارای الگوریتم‌های مورفومتری نیمه خودکار هستند که اصلاح جزئی را برای بزرگنمایی چشم انجام می‌دهند (OCT نمی‌کند)
[ترجمه ترگمان]SLO و SLP که برای مدیریت آب سیاه مورد استفاده قرار می گیرند، از الگوریتم های morphometry morphometry استفاده می کنند که تصحیح نسبی برای بزرگنمایی عدسی چشمی (OCT، را تصحیح می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Rehak J. Neovascular glaucoma and intraocular pressure . Acta Univ Palaoki Olomuc Fac Med 1992; 133:7
[ترجمه گوگل]Rehak J گلوکوم نئوواسکولار و فشار داخل چشم Acta Univ Palaoki Olomuc Fac Med 1992; 133:7
[ترجمه ترگمان]Rehak J Neovascular آب سیاه و intraocular (intraocular glaucoma) Acta Univ Palaoki Med ۱۹۹۲؛ ۱۳۳: ۷
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Method 24 eyes of angle-closure glaucoma with deep anterior chamber were studied, and IOPs, gonioscopies and ultrasound biomicroscopy results were recorded.
[ترجمه گوگل]روش 24 چشم گلوکوم زاویه بسته با محفظه قدامی عمیق مورد مطالعه قرار گرفت و IOP، گونیوسکوپی و نتایج بیومیکروسکوپی اولتراسوند ثبت شد
[ترجمه ترگمان]روش ۲۴ چشم of angle با محفظه داخلی عمیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج biomicroscopy، gonioscopies و فراصوت مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Onyx: Helpful in treating glaucoma, epilepsy, and cell damage. Attuned to 1 st and 5 th chakra's.
[ترجمه گوگل]اونیکس: برای درمان گلوکوم، صرع و آسیب سلولی مفید است با چاکرای 1 و 5 هماهنگ شده است
[ترجمه ترگمان]Onyx: در برخورد با آب سیاه، صرع، و آسیب سلولی مفید است attuned تا ۱ ام ثانیه و ۵ th است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The more serious effects include acute confusional states, tachycardia, urinary retention, and aggravation of glaucoma.
[ترجمه گوگل]عوارض جدی تر شامل حالات گیج کننده حاد، تاکی کاردی، احتباس ادرار و تشدید گلوکوم است
[ترجمه ترگمان]تاثیرات جدی تر عبارتند از حالت های حاد confusional، tachycardia، حفظ ادرار و تشدید of
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Marijuana has been touted as a useful treatment for glaucoma.
[ترجمه گوگل]ماری جوانا به عنوان یک درمان مفید برای گلوکوم معرفی شده است
[ترجمه ترگمان]ماری جوانا به عنوان یک درمان مفید برای آب سیاه مورد توجه قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. His views on the nature of astigmatism were important and he improved the treatment of acute glaucoma.
[ترجمه گوگل]نظرات او در مورد ماهیت آستیگماتیسم مهم بود و او درمان گلوکوم حاد را بهبود بخشید
[ترجمه ترگمان]دیدگاه های او درباره طبیعت of مهم بودند و رفتار آب سیاه حاد را بهبود بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کوری تدریجی (اسم)
glaucoma

اب سبز (اسم)
glaucoma

اب سیاه (اسم)
glaucoma

تخصصی

[بهداشت] آب سیاه

انگلیسی به انگلیسی

• (ophthalmology) disease of the eye characterized by increased fluid pressure within the eye (causes impairment or loss of vision)
glaucoma is an eye disease which can cause a person to go gradually blind.

پیشنهاد کاربران

{بیماری} آب سیاه. گلوکوم // ( پزشکی ) آب سبز، آب سیاه، آب آوردن چشم، گلو کوم، طب اب سبز
مثال:
She was suffering from glaucoma - a degenerative condition that causes the loss of optic nerves leading to blindness.
...
[مشاهده متن کامل]

او از آب سیاه – یک بیماری حادتر شونده که باعث صدمه به عصبهای چشمی که منجر به نابینایی می شود - رنج می برد.

glaucoma ( پزشکی )
واژه مصوب: آب‏سیاه
تعریف: نوعی بیماری که در آن به علت افزایش شدید فشار درون چشم، دید از بین می‏رود
بیماری چشم که با افزایش فشار مایع درون چشم مشخص می شود ( باعث اختلال یا از دست دادن بینایی می شود ) گلوکوم یک بیماری چشمی است که می تواند فرد را به تدریج نابینا کند.

بپرس