give a shit

پیشنهاد کاربران

اهمیت دادن به چیزی
نگران بودن درباره چیزی
مراقب چیزی بودن
اهمیت داشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما