gi

/ˌdʒiːˈaɪ//ˌdʒiːˈaɪ/

معنی: سرباز
معانی دیگر: مخفف:، شکمی - روده ای، گوارشی، (مخفف) وابسته به دستگاه گوارش، معدی - روده ای، ارتشی، وابسته به لباس و جیره ی ارتشیان، مخفف: شکمی رودهای، گوارشی مخفف: سرباز، جیره، معدی رودهای مخفف: ارتشی، وابسته به لباس و جیرهی ارتشیان مخفف: آبشش

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: designating standard equipment, apparel, or the like issued to U.S. military personnel (originally an abbreviation for "galvanized iron," and subsequently considered to be an abbreviation for "government issue").

- GI rations.
[ترجمه گوگل] جیره GI
[ترجمه ترگمان] جیره GI معده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of, typical of, or conforming to the standards set for U.S. military personnel.

(3) تعریف: (informal) inflexibly insistent on adhering to military customs, practices, and regulations.

- He was the most GI of us all.
[ترجمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ام؟] یعنی اسکل ، بی اقل و. . . . . . .
|
[ترجمه گوگل] او از همه ما بیشترین GI بود
[ترجمه ترگمان] اون خطرناک ترین GI همه ما بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
حالات: GIs
• : تعریف: a present or former member of the U.S. military, usu. an enlisted soldier.

- The place was filled with GIs on leave.
[ترجمه گوگل] مکان در مرخصی پر از GI بود
[ترجمه ترگمان] اونجا پر از \"GIs\" بود که می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. You'd better learn to GI if you want to be promoted.
[ترجمه گوگل]اگر می خواهید ارتقا پیدا کنید بهتر است GI را یاد بگیرید
[ترجمه ترگمان]اگه بخوای ترفیع بگیری بهتره به دستگاه گوارش یاد بگیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. to GI the barrack.
[ترجمه گوگل]به GI پادگان
[ترجمه ترگمان]خانه سربازخانه را سوراخ کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was a GI making an anti-Semitic joke.
[ترجمه گوگل]او یک GI بود که یک جوک ضد یهود می ساخت
[ترجمه ترگمان] اون یه جوک ضد سامی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The GI bill provided financial support for soldiers who wanted to get a college education.
[ترجمه گوگل]لایحه GI برای سربازانی که می خواستند تحصیلات دانشگاهی بگیرند، حمایت مالی می کرد
[ترجمه ترگمان]لایحه GI (GI Joe)پشتیبانی مالی برای سربازانی که می خواستند تحصیلات دانشگاهی را انجام دهند فراهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He studied acting under the GI Bill and after touring in summer stock he began landing parts in television as heavies.
[ترجمه گوگل]او بازیگری را زیر نظر GI Bill تحصیل کرد و پس از تور در بورس تابستانی شروع به پخش قطعات در تلویزیون کرد
[ترجمه ترگمان]او بازیگری را در برنامه GI Joe و پس از بازدید از تور در تابستان بررسی کرد و شروع به فرود قطعات در تلویزیون به عنوان heavies کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. So we can write where GI t is current gross investment and R t is current replacement investment.
[ترجمه گوگل]بنابراین می‌توانیم بنویسیم که GI t سرمایه‌گذاری ناخالص فعلی و R t سرمایه‌گذاری جایگزین فعلی است
[ترجمه ترگمان]بنابراین ما می توانیم در جاییکه سرمایه گذاری ناخالص داخلی فعلی و آر تی یک سرمایه گذاری جایگزین فعلی است، بنویسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. For one GI there is a brief visit to Saigon, cut short when his money is exhausted.
[ترجمه گوگل]برای یک GI یک بازدید کوتاه از سایگون وجود دارد، زمانی که پول او تمام شد کوتاه شود
[ترجمه ترگمان]برای یک GI (GI there)یک بازدید کوتاه از سایگون دیده می شود، کوتاه زمانی که پول او فرسوده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In the upper GI endoscopic view below, there are rounded, erythematous ulcerations of the lower esophagus.
[ترجمه گوگل]در نمای آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی زیر، زخم های گرد و اریتماتوز در قسمت تحتانی مری وجود دارد
[ترجمه ترگمان]در نمای فوقانی GI بالا در پایین، گرد، erythematous ulcerations از مری پایین وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. For a gi rl, our favorite name is Chloe.
[ترجمه گوگل]برای یک gi rl، نام مورد علاقه ما Chloe است
[ترجمه ترگمان]برای \"rl گی\" اسم محبوب ما \"کلویی\" - ه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. When discharged from the hospital after a Lower GI Series, you get the GI bill.
[ترجمه گوگل]هنگامی که پس از یک سری GI پایین تر از بیمارستان مرخص می شوید، صورت حساب GI دریافت می کنید
[ترجمه ترگمان]زمانی که بعد از سری فیلم های GI پایین از بیمارستان مرخص شد، دستگاه GI (GI Joe)را پیدا می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. On its journey through the GI tract the device takes pictures which are transmitted to a computer.
[ترجمه گوگل]در سفر خود از طریق دستگاه گوارش، دستگاه تصاویری را می گیرد که به رایانه منتقل می شوند
[ترجمه ترگمان]این دستگاه در سفر خود از طریق دستگاه GI، تصاویری می گیرد که به رایانه منتقل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The glycemic index concept, ilsted GI value of some starchy foods were introduced.
[ترجمه گوگل]مفهوم شاخص گلیسمی، شاخص GI برخی از غذاهای نشاسته ای معرفی شد
[ترجمه ترگمان]مفهوم شاخص glycemic، مقدار GI ilsted برخی از غذاهای starchy معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This process, which washes out the lower GI tract with water or herbal mixtures, might sound unpleasant, but it has been gaining popularity.
[ترجمه گوگل]این فرآیند، که دستگاه گوارش تحتانی را با آب یا مخلوط‌های گیاهی می‌شوید، ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، اما محبوبیت زیادی پیدا کرده است
[ترجمه ترگمان]این فرآیند که دستگاه GI پایین را با آب و یا مخلوط های گیاهی می شوید ممکن است ناخوشایند به نظر برسد اما محبوبیت کسب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The first breakfast (muesli) was a low-glycemic-index (GI) meal, the second was a high-GI meal.
[ترجمه گوگل]اولین صبحانه (موسلی) یک وعده غذایی با شاخص گلیسمی پایین (GI) و دومی یک وعده غذایی با GI بالا بود
[ترجمه ترگمان]اولین صبحانه (muesli)یک وعده غذایی در سطح پایین (GI -)بود، دومین وعده غذایی دارای GI بالا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The river Gi 611 -- the Norse Styx - surrounded this lower world on every side.
[ترجمه گوگل]رودخانه Gi 611 -- Norse Styx -- این جهان پایین را از هر طرف احاطه کرده است
[ترجمه ترگمان]این رودخانه ۶۱۱ - - the نروژی - در هر طرف این دنیای پایین تر را احاطه کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سرباز (اختصار)
gi

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Game Informer
موضوع: عمومی
گیم اینفورمر (یا به طور مخفف GI) یک ماهنامه اطلاع رسانی بازی های رایانه ای است که در ایلات متحده منتشر و شامل نقدها، اخبار و راهنمای بازی های رایانه ای است.و در اوت ۱۹۹۱ شروع به کار کرد, این مجله نزدیک به ۳ میلیون مشترک دارد که از این لحاظ در آمریکا اول است، و در یک چهارم اول سال ۲۰۰۷، بیست و سومین مجله بزرگ آمریکا شناخته شد.

تخصصی

[کامپیوتر] انجمن پردازش اطلاعات در آلمان غربی.

به انگلیسی

• iron or steel specially coated with zinc in order to prevent rust (also g.i.)
iron or steel specially coated with zinc in order to prevent rust (also gi)

پیشنهاد کاربران

دستگاه گوارش
Gastrointestinal
سربازی - وابسته به سربازی ( مخفف general issue & government issue )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما