ghost

/ɡoʊst//ɡəʊst/

معنی: خیال، شبح، روح، جان، ظاهر فریبنده، تجسم روح
معانی دیگر: روان، روح شخص مرده (که بر زندگان ظاهر می شود و معمولا سایه مانند و ترسناک است)، اثر، سایه، کمترین نشانه، خاطره ی ترسناک و مکرر، (عامیانه) رجوع شود به: ghostwriter، (تلویزیون) لکه، تصویر ثانوی روی صفحه ی تلویزیون، چون روح برخانه ها و غیره سرزدن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: give up the ghost
(1) تعریف: the spirit of someone who has died, esp. one that is believed to have returned to earth to haunt a place or living people.
مترادف: apparition, phantom, shade, specter, spirit, spook, wraith
مشابه: doppelg�nger, manifestation, soul

(2) تعریف: anything that recurs persistently or haunts, such as an idea, thought, or recollection.
مترادف: obsession, phantom
مشابه: delusion, fixation, illusion

(3) تعریف: a mere possibility or trace.
مترادف: semblance, shade, shadow, suggestion, trace
مشابه: hint, possibility

- the ghost of an idea
[ترجمه هستی همتی] شبح یک ایده
|
[ترجمه گوگل] شبح یک ایده
[ترجمه ترگمان] روح یک فکر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a false, shadowy, unwanted image, as on film or a television screen.
مشابه: image, picture, shadow

(5) تعریف: (sometimes cap.) a supernatural entity.
مشابه: spirit

- the Holy Ghost
[ترجمه Pania j] روح مقدس
|
[ترجمه هستی همتی] شبح مقدس
|
[ترجمه گوگل] روح القدس
[ترجمه ترگمان] روح مقدس!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: ghosts, ghosting, ghosted
مشتقات: ghostlike (adj.)
(1) تعریف: to write (a book such as an autobiography) under the name of and as the agent for another person; ghostwrite.
مترادف: ghostwrite
مشابه: write

(2) تعریف: of a ghost, to appear persistently in (a place) or to (a person); haunt.
مترادف: haunt
مشابه: shadow

جمله های نمونه

1. his ghost smiled and vanished
روح او لبخندی زد و غیب شد.

2. hamlet saw the ghost of his father
هملت روح پدر خود را دید.

3. they say his ghost walks on the 13th night of every month
می گویند روح او شب سیزدهم هر ماه ظاهر می شود.

4. jacob yielded up the ghost
یعقوب جان داد.

5. the appearance of the ghost left him open-mouthed
ظهور آن شبح آنها را بهت زده کرد.

6. to give up the ghost
جان دادن،مردن

7. she startled to see the ghost of bob
از دیدن روح باب نزدیک بود زهره ترک بشود.

8. victory! he doesn't have a ghost of a chance
پیروزی ! اصلا شانس آن را ندارد!

9. The ghost of a smile played round her lips.
[ترجمه حلیمه سادات] هوای دریاچوست است. مثل مه آلود
|
[ترجمه گوگل]شبح لبخند دور لبش نقش بست
[ترجمه ترگمان]شبح لبخندی بر لبش نقش بست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Mogadishu is said to be a virtual ghost town, deserted by two-thirds of its residents.
[ترجمه گوگل]گفته می شود موگادیشو یک شهر ارواح مجازی است که توسط دو سوم ساکنان آن خالی از سکنه شده است
[ترجمه ترگمان]گفته می شود موگادیشو یک شهر ارواح مجازی است که دو سوم سکنه آن را ترک کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. I just put my mind ghost town guest a widow.
[ترجمه گوگل]من فقط ذهنم را مهمان شهر ارواح بیوه کردم
[ترجمه ترگمان] من فقط ذهن خودم رو به عنوان یه زن بیوه توی شهر گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The ghost of a hanged poacher is said to haunt the manor house.
[ترجمه Hasti♡] گفته می شود که شبح شکارچی به دار آویخته شده در خانه عمارت است.
|
[ترجمه گوگل]گفته می شود که شبح یک شکارچی غیرقانونی حلق آویز شده در خانه عمارت زندگی می کند
[ترجمه ترگمان]می گویند روح یک شکارچی به دار آویخته شده است تا خانه اربابی را تسخیر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A priest exorcized the ghost from the house.
[ترجمه گوگل]یک کشیش روح را از خانه بیرون کرد
[ترجمه ترگمان] یه کشیش، روح رو از خونه پرت کرد بیرون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. There is no such thing as a ghost in reality.
[ترجمه گوگل]چیزی به نام شبح در واقعیت وجود ندارد
[ترجمه ترگمان]هیچ چیزی به عنوان روح در واقعیت وجود نداره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The ghost was exorcized from the house.
[ترجمه گوگل]روح از خانه خارج شد
[ترجمه ترگمان]شبح از خانه بیرون آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. A priest was called in to exorcize the ghost.
[ترجمه گوگل]یک کشیش برای جن گیری روح فراخوانده شد
[ترجمه ترگمان]یک کشیش را احضار کردند تا روح را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. They don't stand a ghost of a chance of winning.
[ترجمه گوگل]آنها شبح شانسی برای برنده شدن ندارند
[ترجمه ترگمان]اونا شبح شانسی برای برنده شدن ندارن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خیال (اسم)
illusion, fiction, impression, vision, apparition, deliberation, intention, guess, thought, design, fancy, idea, notion, imagination, phantom, ghost, mind, meditation, plan, whim, whim-wham, reverie, cogitation, hallucination, figment, dream, simulacrum, spectrum, fantom, speculation, phantasma, wraith

شبح (اسم)
apparition, target, phantom, ghost, silhouette, specter, sprite, spook, caddy, simulacrum, eidolon, spectrum, fantom, phantasm, phantasma, umbra, wraith

روح (اسم)
nature, spirit, esprit, apparition, breeze, calmness, phantom, ghost, specter, sprite, psyche, spook, zing, placidity, numen, fantom, phantasm, phantasma, spunkie, umbra, wraith

جان (اسم)
life, spirit, breath, ghost

ظاهر فریبنده (اسم)
phantom, ghost, fantom, phantasm

تجسم روح (اسم)
ghost

تخصصی

[سینما] سایه
[کامپیوتر] روح ؛ روح دادن

انگلیسی به انگلیسی

• academy award-winning film starring demi moore and patrick swayze (released in 1990)
spirit; phantom; shadow; hint, trace; ghost writer (slang)
haunt; move like a ghost; sail along smoothly; ghostwrite (a book, speech, etc.)
when people think that they see a ghost, they think that they can see the spirit of a dead person.
the ghost of something, especially something bad that has happened, is the memory of it.
if you say that someone has given up the ghost, you mean they have died; an informal expression.
if you say that a machine has given up the ghost, you mean that it has stopped working completely and cannot be repaired; an informal expression.
if you say that someone has not got the ghost of a chance of doing something, you mean that they have very little chance of succeeding in doing it; an informal expression.

پیشنهاد کاربران

soul
پیچوندن ( عامیانه ) و رد کردن یا قطع ارتباط
معمولا در مصاحبه های سازمانی به کار برده مبشود
( did this company ghost me )
می گویند آن عمارت محل تردد روح یک شکارچی غیر قانونی است؛ که به دار آویخته شده بود.
گوست کردن
یعنی بدون دلیل و یا توضیحی از یکی قطع ارتباط می کنی انگار اصلا وجود نداشته = ) ) ) )
Non evil ghost
همونی که فیلمش رو شب ببینی خوابت نمی بره👻👻𓂀
ghost ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: سایه 1
تعریف: تصویر ناخواستۀ به‏جامانده از متن تایپ‏شده بر روی نمایشگر
🎆 When a person cuts off all communication with their friends or the person they're dating, with zero warning or notice before hand. You'll mostly see them avoiding friend's phone calls, social media, and avoiding them in public.
...
[مشاهده متن کامل]

I haven't seen Tom in 3 months. I think he may be ghosting me.
🎆 ( Verb ) In order to ghost a girl, you must begin having anal sex with her against a window. After a little while, pull your dick out and allow your waiting friend to insert his. This must be done quickly so that the girl is unaware. Then sneak outside, and suddenly press yourself against the window, making the girl think she is seeing a ghost. Recommended that you do this only if you intend to break up with the girl in the near future
I wanted to break up with Jane, so I asked Dan to help me ghost her
🎆 Ghosting is an online term that can have at least two meanings
First:
Ghosting can mean the viewing of a stream/streamer for the purpose of gaining information that could be used to gain an advantage against them ( no matter if they're a team or an individual )
Second:
Ghosting can mean the shutdown/ceasing of communication with someone without notice. This can include but doesn't always require the closing or shutting down of social media accounts or ports of contact such as email addresses or phone numbers.
First Example - In an esports tournament watching a stream of the game you/your team are playing for to gain an unfair advantage over the enemy. Thus you have ghosted the enemy.
Second Example - When you do not wish to continue a friendship or relationship with someone you might decide to cease all communication with them. Ghosting them.
🎆 When someone ignores your text, email, or other message on one platform while they received it and are online and active and on another with the intent of you not knowing it. This applies to anyone not solely someone you were dating. Seeing a read receipt in a text but getting a 'snap' from them the same hour. Getting a Facebook like or IG like after they ignored your text. Seeing them update their status or online on FB messenger without responding. The act of them avoiding you in their most direct form of communication while they are still active on less direct forms.
You liked my post on IG but you won't text me back. . . ? Why you ghosting me?
🎆 When a guy seems really into you then suddenly disappears.
I thought that he wanted to be my boyfriend, but it turns out that he was just ghosting me because he hasn't called in five days.
◀️ I bet that ass was pounded several times, obviously unlike you the pounding wa done by masculine men. Yeah we also know you're very insecure about your height, girls ghost you and men just want to use you for one night.

She love to read a book or see a movie about the ghost
روح ، جن، شبح
قطع ارتباط کردن با
to ghost on someone
قطعِ کامل و ناگهانیِ یک ارتباط ( معمولا عاطفی ) با یک شخص، بدون هیچگونه توضیح و توجیه و هشدار و دلیل و. . . .

شبیه means ghost

روح یا شبح 😊😊😊😊😊

روح یا شبح
در بازی call of duty نام یکی از شخصیت های این بازی است.
جمله:They say the ghost of the young girl is still at home.
روح یا شبه
روح
A ghost is the spirit of a dead person
شبح، روح، جن
( در فیلم ها )
A ghost is the spirit of a dead person.
روح مردگان
Spirit of person going dead
👻👻👻👻👻👻👻☠☠☠☠💀💀💀💀👻
A ghost is the spirit of a dead person.

جن
A 👻 is the spirit of a dead person
رو اما نه مثلsprit یعنی روح شیطانی
ارواح
شبح، هیولا، شبح وار
روح
شبح
If the people dead that name soul is ghost
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٠)

بپرس