get under control

پیشنهاد کاربران

تحت کنترل در آوردن چیزی
کنترل چیزی رو به دست گرفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما