get too big for one's boots


(عامیانه) پر افاده شدن، از خود راضی شدن

پیشنهاد کاربران

خودشو دست بالا گرفته
از دماغ فیل افتادن
خود شیفته شدن
خود بزرگ پنداری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما