get off light

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• escape severe punishment

پیشنهاد کاربران

فرار کردن از محاکمه/مجازات، قسر در رفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما