get clobbered

پیشنهاد کاربران

خرد شدن [چه جسمی چه روحی]
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما