gelotophobia

پیشنهاد کاربران

ترس از اینکه فردی به شما بخندد یا ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما