gamma ray thickness gage

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] اندازه گیر ضخامت با پرتو گاما نوعی وسیله اندازه گیری ضخامت که با استفاده از یک منبع پرتوزا و یک آشکار ساز میزان تابش عبوری از ورقه ی متحرکی از ماده مورد نظر را اندازه می گیرد. میزان جذب ( و بنابراین عبور) تابش توسط ماده متناسب با ضخامت یا وزن آن است.

معنی یا پیشنهاد شما