gain confidence

پیشنهاد کاربران

به تدریج قابل اعتماد شدن
Markets are said to have been gaining confidence
بازارهای سهام گفته می شود که دارد به تدریج قابل اعتماد می شود
اعتماد به نفس پیدا کردن
دارای اعتماد به نفس شدن
اطمینان جلب کردن از ( دیگران )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما