gain bandwidth product

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] حاصلضرب بهره در پهنای باند معیار کیفیت برای تقویت کننده ها که بر اساس بهره پهنای باند آنها در شرایط مشخص سنجیده می شود .

معنی یا پیشنهاد شما