ga

/ˈɡɑː//ɡa/

مخفف:، (در انجیل عهد جدید) کتاب غلاطیان، (شیمی) گالیم، عامل یا نماینده ی عمومی، نشست همگانی، جلسه ی عمومی، میانگین همگانی (عمومی)، مخفف: (در انجیل عهد جدید) کتاب غلاطیان مخفف: (شیمی) گالیم مخفف: (آمریکا) ایالت جورجیا مخفف: عامل یا نماینده ی عمومی مخفف: نشست همگانی، جلسهی عمومی مخفف: میانگین همگانی (عمومی) مخفف: (آمریکا ) ایالت جورجیا
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element gallium.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "gauge," a standard of measuring, as for the distance between railroad tracks, the thickness of wire, or the inner diameter of shotgun barrels.

جمله های نمونه

1. King had been dealt a setback in Albany, Ga., which was not moved to integrate by civil rights demonstrations.
[ترجمه ترگمان]پادشاه در آلبانی، جورجیا، ضربه سختی خورده بود که تحت تاثیر تظاهرات حقوق مدنی قرار نگرفت
[ترجمه گوگل]پادشاه در شهر آلبانی، جیال، در معرض عقب ماندگی قرار گرفته بود که به وسیله تظاهرات حقوق مدنی به آن پیوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. West, who lives in Ellenwood, Ga., says the site has amazing accuracy and is fast.
[ترجمه ترگمان]وست، که در Ellenwood، جورجیا زندگی می کند این سایت دارای دقت فوق العاده ای است و سریع عمل می کند
[ترجمه گوگل]غرب، که در Elenwood، Ga زندگی می کند، می گوید که این سایت دارای دقت شگفت انگیز و سریع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tribalism of the town's Ga majority was given heavy emphasis.
[ترجمه ترگمان]توجه زیادی به قبیله گرایی شهر مبذول داشت
[ترجمه گوگل]قبیله گرایی اکثریت قریۀ شهر، تأکید شدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In Gwinnett County, Ga., a boom that began more than a decade ago continues with no end in sight.
[ترجمه ترگمان]در شهرستان Gwinnett، Ga انفجاری که بیش از یک دهه پیش شروع شد، بدون هیچ پایانی ادامه پیدا کرد
[ترجمه گوگل]در Gwinnet County، Ga, رونقهایی که بیش از یک دهه پیش آغاز شد، به پایان نرسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. GA has full right to reject the results of the Commission, or approve.
[ترجمه ترگمان]GA حق دارد نتایج کمیسیون را رد یا تایید کند
[ترجمه گوگل]GA حق کامل دارد که نتایج کمیسیون را رد کند یا تصویب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Then proposed a modified genetic algorithms ( GA ) to solve the model.
[ترجمه ترگمان]سپس الگوریتم ژنتیک تغییر یافته (GA)را برای حل این مدل پیشنهاد کرد
[ترجمه گوگل]سپس یک الگوریتم ژنتیک اصلاح شده (GA) برای حل مدل پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Proposing a GA based multiple objective optimization for designing interpretable and comprehensible NNTree with reference to achievement of the limited input NNTree.
[ترجمه ترگمان]معرفی یک GA چند منظوره مبتنی بر GA برای طراحی NNTree قابل تفسیر و قابل فهم با اشاره به دستیابی به the ورودی محدود
[ترجمه گوگل]پیشنهادی برای بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر GA برای طراحی NNTree قابل تفسیر و قابل فهم با اشاره به دستیابی به محدودیت ورودی NNTree
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Through the simulation, the GA proved feasible and more robustious than traditional optimization algorithms.
[ترجمه ترگمان]از طریق شبیه سازی، GA امکانپذیر و more از الگوریتم های بهینه سازی سنتی است
[ترجمه گوگل]از طریق شبیه سازی، GA ثابت و قابل اعتماد تر از الگوریتم های بهینه سازی سنتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A new method ameliorating the calibration accuracy for flowmeter that is based on BP network-(genetic) algorithms(GA) is proposed.
[ترجمه ترگمان]یک روش جدید دقت کالیبراسیون جریان سنج را که براساس الگوریتم ژنتیک (ژنتیک)شبکه BP (GA)است را تعیین می کند (GA)پیشنهاد شده است
[ترجمه گوگل]یک روش جدید برای اصلاح دقت کالیبراسیون برای جریان سنج که بر اساس الگوریتم شبکه (ژنتیکی) BP (GA) پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This paper presents an improved genetic algorithm(GA) based on the decimal system for hydropower station reservoir optimal operation, because binary code is liable to cause code redundancy problem.
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک الگوریتم ژنتیکی بهبود یافته (GA)را براساس سیستم دهدهی برای عملیات بهینه ایستگاه برق آبی ارائه می کند، زیرا کد دودویی ممکن است منجر به مساله افزونگی کد شود
[ترجمه گوگل]در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته (GA) بر اساس سیستم اعشاری برای عملیات مطلوب مخزن نیروگاه برق آبی ارائه شده است، زیرا کد باینری مشکوک به مشکل بارگیری کد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It is difficult for general genetic algorithms (GA) to avoid premature convergence and to raise the speed of algorithm convergence in solving the traveling salesman problems (TSP).
[ترجمه ترگمان]برای الگوریتم های ژنتیکی عمومی (GA)دشوار است که از هم گرایی زودرس اجتناب کرده و سرعت هم گرایی الگوریتم را در حل مشکلات فروشنده دوره گرد (TSP)افزایش داد
[ترجمه گوگل]الگوریتم ژنتیک عمومی (GA) برای جلوگیری از همگرایی زود هنگام و افزایش سرعت همگرایی الگوریتم در حل مسائل فروش فروشنده (TSP) دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The best combinatorial parameter value for GA and the optimal scheduling result were defined after completing all experiments and comparing test results.
[ترجمه ترگمان]بهترین پارامتر ترکیبی برای GA و نتایج برنامه ریزی بهینه پس از تکمیل همه آزمایش ها و مقایسه نتایج تست تعریف شدند
[ترجمه گوگل]بهترین پارامتر ترکیبی برای GA و نتایج برنامه ریزی مطلوب پس از تکمیل تمام آزمایشات و مقایسه نتایج آزمون تعریف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The problems of termination condition for GA based on time_cost equilibrium theory is studied and exemplified.
[ترجمه ترگمان]مشکلات شرایط اتمام برای GA بر مبنای نظریه تعادل هزینه مورد مطالعه قرار می گیرد و نشان داده می شود
[ترجمه گوگل]مشکلات شرایط خاتمه GA براساس نظریه تعادل time_cost مورد مطالعه و نمونه قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In order to enhance the robustness and adaptability of inductive logic programming(ILP) technique, genetic algorithm(GA) is used as the search strategy of ILP.
[ترجمه ترگمان]به منظور افزایش مقاومت و سازگاری تکنیک برنامه نویسی منطق استنتاجی (ILP)، الگوریتم ژنتیک (GA)به عنوان راهبرد جستجوی of مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]به منظور افزایش استحکام و سازگاری تکنیک های برنامه نویسی الگویی (ILP)، الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان استراتژی جستجو از ILP مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I called out one last time " Ga ga mama - dada. "
[ترجمه ترگمان]من آخرین بار \"مامان ga\" را به نام \"مامان ga\" صدا زدم
[ترجمه گوگل]من آخرین بار 'Ga ga mama - dada' را فرا گرفتم '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Gabon
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور گابون

تخصصی

[شیمی] گالیم - عنصر سفید
[برق و الکترونیک] gallium-گالیم عنصر فلزی با عدد اتمی 31 و وزن اتمی 69/72، به عنوان پذیرنده (acceptor) در قطعات نیمه رسانا سیلیسیمی و ژرمانیمی به کار می رود .

به انگلیسی

• legislative body in some states of the usa
go on, continue (internet)
rare metallic element (chemistry)
state in the southeastern united states

پیشنهاد کاربران

Genetic Algorithm
General and administrative expense
مخارج عمومی و مدیریتی
GA ( اعتیاد )
واژه مصوب: قُماگ
تعریف: ← قماربازان گمنام
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما