برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

greening

/ˈɡriːnɪŋ/ /ˈɡriːnɪŋ/

معنی: سیب سبز
معانی دیگر: انواع سیب های سبز، با تجربگی، رسیدن از بی تجربگی به پختگی، (در امور سیاسی و اجتماعی) بصیرت پیدا کردن

بررسی کلمه greening

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various types of apple whose skin remains green when the fruit is ripe.

واژه greening در جمله های نمونه

1. But the country has been slow to react to the "greening" of the rest of Europe.
[ترجمه ترگمان]اما این کشور در واکنش به \"سبز کردن\" بقیه اروپا به کندی پیش رفته‌است
[ترجمه گوگل]اما کشور به آهستگی 'سبز شدن' بقیه اروپا واکنش نشان داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Existing derelict land is needed for greening the cities.
[ترجمه ترگمان]زمین‌های متروک موجود برای سبز کردن شهرها نیاز است
[ترجمه گوگل]زمین لرزه موجود برای سبز کردن شهرهای مورد نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Freedom from internal bruising, disease, cracking and greening.
[ترجمه ترگمان]آزادی از bruising داخلی، بیماری، ترک‌خوردگی و سبز کردن
[ترجمه گوگل]آزادی از کبودی داخلی، بیماری، ترک خوردن و سبز کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Blackberries were greening on bushes along the roadside.
[ترجمه ترگمان]Blackberries در امتداد جاده سبز می‌کردند
[ترجمه گوگل]خربزه ها در بوته ها در کنار جاده ها سبز شده اند
[ترجمه شما] ...

مترادف greening

سیب سبز (اسم)
greening

معنی کلمه greening به انگلیسی

greening
• kind of apple that remains green when ripe

greening را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی قائدی
ایجاد فضای سبز
مرتضی بزرگیان
سبزگردانی
رهگذر
سبزینگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی greening

کلمه : greening
املای فارسی : گرینینگ
اشتباه تایپی : لقثثدهدل
عکس greening : در گوگل

آیا معنی greening مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )