برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

good for nothing


بی فایده، به درد نخور، بی ارزش، آدم بیکاره، آدم پلید، آدم پست، بی وجود، بی معنی، ادم بی وجود، ادم بی معنی

بررسی کلمه good for nothing

صفت ( adjective )
• : تعریف: having little value; worthless; useless.
متضاد: valuable, worthwhile
مشابه: useless, worthless
اسم ( noun )
• : تعریف: one considered to be worthless or of little use.

واژه good for nothing در جمله های نمونه

1. an impolite and good-for-nothing boy
. . . پسر بی‌ادب و بی‌هنری

2. You're just a good for nothing bum!
[ترجمه ترگمان]تو فقط واسه هیچی مفت خور نیستی!
[ترجمه گوگل]شما فقط یک ادم بیکار و تنبل خوب برای هیچ چیز هستی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Great trees are good for nothing but shade.
[ترجمه ترگمان]درخت‌های بزرگ برای هیچ چیز جز سایه خوب نیستند
[ترجمه گوگل]درختان بزرگ برای چیزی جز سایه ای نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You're good for nothing.
[ترجمه ترگمان]تو برای هیچی خوب هستی
[ترجمه گوگل]شما برای هیچ چیز خوب نیستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. No, he's good for nothing.
[ترجمه ترگمان]نه، برای هیچ چیز خوب نیست
[ترجمه گوگل]نه، او برای هیچ چیز خوب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه good for nothing به انگلیسی

good for nothing
• worthless, useless; useless person
• a good-for-nothing is a lazy or irresponsible person.

good for nothing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام
الکی خوش
Arghavan
بی خاصیت
مهدی کیان
*بی عرضه،
*آشغال،
*به درد نخور،
*بی مسئولیت.
amaya
آدمی که به درد لای جرز دیوار هم نمیخوره
محمدرضا ایوبی صانع
محترمانه کلمه پفیوز است که به معنای پپه، پخمه و مانند آن است.
saeb
حیف نون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی good for nothing

کلمه : good for nothing
املای فارسی : گود فور ناثینگ
اشتباه تایپی : لخخی بخق دخفاهدل
عکس good for nothing : در گوگل

آیا معنی good for nothing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )