برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1359 100 1

globally

/ˈgloʊ.bəl.i/ /ˈgloʊ.bəl.i/

واژه globally در جمله های نمونه

1. The company has to be able to compete globally.
[ترجمه ترگمان]شرکت باید بتواند در سطح جهانی رقابت کند
[ترجمه گوگل]این شرکت باید بتواند در سطح جهانی رقابت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We need to look at this issue globally.
[ترجمه ترگمان]ما باید به این مساله در سطح جهانی نگاه کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید به این موضوع در سطح جهانی نگاه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We need to start thinking globally.
[ترجمه ترگمان]ما باید در سطح جهانی فکر کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید در سطح جهانی فکر کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But despite impressive gains in food output globally, per capita food production remains low in many developing nations.
[ترجمه ترگمان]اما علی‌رغم دستاوردهای قابل‌توجه در تولید مواد غذایی در سطح جهانی، سرانه تولید مواد غذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کم است
[ترجمه گوگل]اما علیرغم درآمد قابل توجهی در تولید غذا در سطح جهانی، تولید غذای سرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پایین است
...

معنی کلمه globally به انگلیسی

globally
• internationally, on a global scale; in a global manner; from a global standpoint; in the whole world

globally را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
Universally
فرناز
سراسری
3pl0.mir
عمومی،کلی
مهرداد خانی
کلی
تماماً
محدثه فرومدی
در سطح جهانی، به صورت جهانی
🐾 مهدی صباغ
Adverb :
Worldwide
بین المللی
در مقیاس جهانی
جهانی
از دیدگاه جهانی
در سرتاسر دنیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی globally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )