برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

ghost

/ɡoʊst/ /ɡəʊst/

معنی: خیال، شبح، روح، جان، ظاهر فریبنده، تجسم روح
معانی دیگر: روان، روح شخص مرده (که بر زندگان ظاهر می شود و معمولا سایه مانند و ترسناک است)، اثر، سایه، کمترین نشانه، خاطره ی ترسناک و مکرر، (عامیانه) رجوع شود به: ghostwriter، (تلویزیون) لکه، تصویر ثانوی روی صفحه ی تلویزیون، چون روح برخانه ها و غیره سرزدن

بررسی کلمه ghost

اسم ( noun )
عبارات: give up the ghost
(1) تعریف: the spirit of someone who has died, esp. one that is believed to have returned to earth to haunt a place or living people.
مترادف: apparition, phantom, shade, specter, spirit, spook, wraith
مشابه: doppelg�nger, manifestation, soul

(2) تعریف: anything that recurs persistently or haunts, such as an idea, thought, or recollection.
مترادف: obsession, phantom
مشابه: delusion, fixation, illusion

(3) تعریف: a mere possibility or trace.
مترادف: semblance, shade, shadow, suggestion, trace
مشابه: hint, possibility

- the ghost of an idea
[ترجمه ترگمان] روح یک فکر
[ترجمه گوگل] روح یک ایده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a false, shadowy, unwanted image, as on film or a television screen.
مشابه: image, picture, shadow

(5) تعریف: (sometimes cap.) a supernatural entity.
مشابه: spirit

- the Holy Ghost
[ترجمه ترگمان] روح مقدس!
[ترجمه گوگل] روح القدس
[ترجمه شما] ...

واژه ghost در جمله های نمونه

1. his ghost smiled and vanished
روح او لبخندی زد و غیب شد.

2. hamlet saw the ghost of his father
هملت روح پدر خود را دید.

3. they say his ghost walks on the 13th night of every month
می‌گویند روح او شب سیزدهم هر ماه ظاهر می‌شود.

4. jacob yielded up the ghost
یعقوب جان داد.

5. the appearance of the ghost left him open-mouthed
ظهور آن شبح آنها را بهت زده کرد.

6. to give up the ghost
جان دادن،مردن

7. she startled to see the ghost of bob
از دیدن روح باب نزدیک بود زهره ترک بشود.

8. victory! he doesn't have a ghost of a chance
پیروزی‌! اصلا شانس آن را ندارد!

9. The ghost of a smile played round her lips.
[ترجمه ترگمان]شبح لبخندی بر لبش نقش بست
[ترجمه گوگل]ارواح لبخند به دور لب هایش زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Mogadishu is said to be a virtual ghost town, deserted by two-thirds of its residents.
[ترجمه ترگمان]گفته می‌شود موگادیشو یک شهر ارواح مجازی است که ...

مترادف ghost

خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
شبح (اسم)
apparition , target , phantom , ghost , silhouette , specter , sprite , spook , caddy , simulacrum , eidolon , spectrum , fantom , phantasm , phantasma , umbra , wraith
روح (اسم)
nature , spirit , esprit , apparition , breeze , calmness , phantom , ghost , specter , sprite , psyche , spook , zing , placidity , numen , fantom , phantasm , phantasma , spunkie , umbra , wraith
جان (اسم)
life , spirit , breath , ghost
ظاهر فریبنده (اسم)
phantom , ghost , fantom , phantasm
تجسم روح (اسم)
ghost

معنی عبارات مرتبط با ghost به فارسی

رقص ارواح (نوعی رقص مذهبی سرخپوستان آمریکای شمالی در قرن نوزدهم)
شهر متروک (شهری که به خاطر مسائل اقتصادی خالی از سکنه شده)، شهر ارواح
واژه ی من در آوردی، واژه ای که در اثر ترجمه ی غلط یا اشتباه در قرائت و غیره وارد زبان می گردد ولی بعدا مهجور می شود، لغت غیر مستعمل، کلمه غیر مصطلح
کسیکه بجای دیگران چیز مینویسد
(مسیحیت) روح القدس (holy spirit هم می گویند)، روح القدس

معنی ghost در دیکشنری تخصصی

ghost
[سینما] سایه
[کامپیوتر] روح ؛ روح دادن
[سینما] سایه تصویر
[برق و الکترونیک] تصویر شبح 1. تصویر مضاعف نامطلوب در سمت راست تصویر مطلوب تلویزیونی . اثر چند مسیری دلیل آن است: یک سیگنال بازتابیده پس از طی مسیری طولانی تر به فاصله اندکی بعد از سیگنال اصلی وارد گیرنده می شود . وجود تپه ها و ساختمان های بلند در اطراف مسیر مستقیم بین فرستنده و گیرنده از متداول ترین دلایل تصاویر شبح است . 2. نمایش پژواک نامطلوب یا نامعلوم روی صفحه ی نمایش رادار .
[سینما] نمای شبح
[برق و الکترونیک] سیگنال شبح؛ پالس شبح 1. سیگنال مربوط به مسیرهای بازتاب که تصویر شبح روی گیرنده های تلویزیونی ایجاد می کند. پژواک نیز نام دارد . 2. هر سیگنالی که با آهنگی غیر از آهنگ تکرار اصلی روی نمایشگر لوران مشاهدده می شود .
[سینما] حرکت سایه
[برق و الکترونیک] شبح پیشرو تصویر شبح واقع در سمت چپ تصویر تلویزیونی .
[سینما] سایه تصویر
[برق و الکترونیک] شبح مثبت تصویر شبحی که تغییرات مشابهی با تصویر تلویزیونی اصلی دارد .

معنی کلمه ghost به انگلیسی

ghost
• academy award-winning film starring demi moore and patrick swayze (released in 1990)
• spirit; phantom; shadow; hint, trace; ghost writer (slang)
• haunt; move like a ghost; sail along smoothly; ghostwrite (a book, speech, etc.)
• when people think that they see a ghost, they think that they can see the spirit of a dead person.
• the ghost of something, especially something bad that has happened, is the memory of it.
• if you say that someone has given up the ghost, you mean they have died; an informal expression.
• if you say that a machine has given up the ghost, you mean that it has stopped working completely and cannot be repaired; an informal expression.
• if you say that someone has not got the ghost of a chance of doing something, you mean that they have very little chance of succeeding in doing it; an informal expression.
ghost busters
• humorous 1984 movie about three men who fight ghosts (starred bill murray, dan aykroyd, sigourney weaver)
ghost dance
• native american dance performed to summon the dead and invoke the restoration of native lands and traditional ways of life (common during the late 19th century)
ghost image
• phenomenon occurring on older screens in which an image remains on the screen after the display has changed
ghost story
• story about ghosts, story about spirits, imaginative story
ghost town
• deserted town, uninhabited town
• a ghost town is a town which used to be busy and prosperous but which people no longer live in.
ghost write
• if an article, speech, or book is ghost-written, it is written by someone on behalf of a famous person, who then publishes it or uses it as their o ...

ghost را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mr seigneur
If the people dead that name soul is ghost
ایسو
روح
Sina
شبح،هیولا،شبح وار
هستی
ارواح
Anitta
رو اما نه مثلsprit یعنی روح شیطانی
tina
A 👻 is the spirit of a dead person
Dina
شبح
Mahroo
A ghost is the spirit of a dead person.
Harry Potter
روح مردگان
Spirit of person going dead
👻👻👻👻👻👻👻☠☠☠☠💀💀💀💀👻
shiva_sisi‌
A ghost is the spirit of a dead person.
آراز فرشباف
شبح، روح، جن
(در فیلم ها)
Melika
روح
A ghost is the spirit of a dead person
Mr. Amini
روح یا شبه
🎃
جمله:They say the ghost of the young girl is still at home.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ghost
کلمه : ghost
املای فارسی : قسط
اشتباه تایپی : لاخسف
عکس ghost : در گوگل

آیا معنی ghost مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )