برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

get round

واژه get round در جمله های نمونه

1. It's easy in this city to get round by bus.
[ترجمه ترگمان]این شهر برای دور شدن با اتوبوس خیلی راحت است
[ترجمه گوگل]این آسان است در این شهر برای دور شدن از طریق اتوبوس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was going to tell you?I just didn't get round to it.
[ترجمه ترگمان]می‌خواستم بهت بگم؟ فقط به این موضوع پی نبرده بودم
[ترجمه گوگل]من قصد داشتم به شما بگویم؟ فقط به آن نرسیده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He says he'll get round to it next week.
[ترجمه ترگمان]می‌گوید هفته بعد به آن رسیدگی خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او می گوید که هفته آینده به آن می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let's get round to the back of the house.
[ترجمه ترگمان]بیا برگردیم به پشت خانه
[ترجمه گوگل]بیایید به پشت خانه برگردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه get round به انگلیسی

get round
• outwit, be more clever than; flatter, persuade by pleasant words

get round را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صدرا ناصری
طفره رفتن
امیرحسین امانی
رسیدگی کردن- چاره کردن-میل به انجام کاری داشتن
I'm sorry وI haven't get around yet ,but I'll do it after dinner,I promise.
متاسفم من حالا حال انجامشون ندارم ولی قول میدم بعد شام انجامش بدم
Bunny Gonzales
از زیر انجام کاری در رفتن
فرشته عاج
یکی از معانی این فعل پخش شدن خبر است.If news or information gets round, it is told to a lot of people.
سید محمود حسینی
متقاعد کردن معمولاً با چاپلوسی و بلبل زبونی،راضی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get round مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )